Studiegids

nl en

De literatuur van het Vroege Christendom in context

Vak
2021-2022

Toegangseisen

 • Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis (zie Opmerking aan het einde).

 • Propedeusecollege Oude Geschiedenis (of een vergelijkbaar Propedeusecollege van een andere opleiding) behaald.

 • Enige kennis van de antieke brontalen Grieks en Latijn is een voordeel, maar geen vereiste. Veel te lezen primair en secundaire literatuur is in het Engels, bronteksten zijn vaak vertaald.

Beschrijving

Een belangrijk element van de culturele diversiteit van de antieke Mediterrane wereld was – vanaf het 1e eeuw – het vroege Christendom. Diep beïnvloed door diverse regionale en sociale milieus produceerden vroege Christenen tussen het einde van het 1e eeuw tot de tijd van Constantijn een adembenemende hoeveelheid literatuur. Verhalen over Jezus en de apostelen, verdedigingsschriften, échte en onechte brieven, hymnes etc. zijn uitstekende getuigen niet alleen over de vaak turbulente intellectuele ontwikkeling van het Christendom, maar ook voor de diepe verwovenheid met het Jodendom én de Grieks-Romeinse cultuur en literatuur.

In de 12 sessies van deze collegereeks gaan we kennis maken met een selectie van personen, werken en thema’s die tussen de 1e eeuw en de tijd van Constantijn vormgevend waren voor de ontwikkeling van het vroege Christendom. We ontdekken hoe vroege Christenen hun plek in de antieke maatschapij vonden en uitbouwden. De docent helpt de studenten begrijpen hoe ze deze teksten als bronnen over de geschiedenis van het vroege Christendom en de oude Mediterrane wereld kunnen gebruiken en welke methoden voor hun interpretatie van belang zijn.

Dit college is verbonden aan de afstudeerrichting Oude Geschiedenis.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: bronnenkritiek en contextualisering.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) verwerft kennis van de meest belangrijke genres van vroeg-christelijke literatuur tussen het NT en Constantijn en de bijbehorende heuristiek (bijv. synoptische kwestie);

 • 3) kan gebruik maken van vroegchristelijke teksten om inzicht te verwerven in de verschillende sociaalhistorische settings waarin vroegchristelijke groepen ontwikkelden;

 • 4) wordt confronteerd met specifieke conflictpunten (slavernij ja of nee?) en debatten (wie was Christus?) die vroeg-christelijke gemeenten beweegden;

 • 5) verwerft een globaal overzicht over invloeden uit de contemporaine Joodse en Grieks-Romeinse literatuur en cultuur op de ontwikkeling van het vroege Christendom;

 • 6) kan eigen onderzoek over de literatuur en cultuur van het vroege Christendom uitvoeren en daarover een referaat houden en een paper schrijven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Aanwezigheidsplicht houdt in dat studenten bij alle colleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Literatuuronderzoek
  getoetste leerdoelen: 1-6

 • Mondelinge presentatie over met hulp van de begeleider gekozen onderwerp en discussie met de klasgenoten
  getoetste leerdoelen: getoetste leerdoelen: 6

 • Werkstuk: uitgewerkt paper op basis van presentatie (3000 woorden, exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: getoetste leerdoelen: 1,3,6

 • Participatie tijdens college (inclusief het geven van gestructureerde en gefundeerde feedback op andermans werk)
  getoetste leerdoelen: getoetste leerdoelen: 1,6

Weging

 • Literatuuronderzoek: 10 %

 • Presentatie: 30 %

 • Werkstuk: 50 %

 • Participatie: 10 %

Herkansing

Het literatuuronderzoek kan op advies van de begeleider bijgewerkt en opnieuw ingediend worden. De presentatie en de paper kunnen alleen bij een onvoldoende op basis van de feedback door de begeleider herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • M. Humphries, Early Christianity. London: Routledge, 2006 (UB study area 1e verdieping, ingang 2, nummer BR 165.H74 2006);

 • A. Provoost, De eerste christenen. Hun denken en doen, Leuven 2009 (UB open access area BR 165.P89 2009);

 • H.G. Snyder, Early Christianity, in: B.S. Spaeth (ed.), The Cambridge Companion to Ancient Mediterranean Religions, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 177-196 (online toegang).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Dit vak is primair bedoeld voor studenten Oude Geschiedenis. Indien er zich minder dan 16 hoofdvakkers OG voor dit college aanmelden, kunnen ook studenten van andere opleidingen aansluiten. In verband met het aantal presentaties per sessie kunnen maximaal 20 deelnemers toegelaten worden.