Studiegids

nl en

Wie maakt geschiedenis? Lokale, koloniale & wereldgeschiedenis in de Leidse Transvaalbuurt 1860-2020

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

De Leidse wijk Transvaal, verscholen tussen Leiden Centraal Station en de Rijn, is een goudmijn voor historici: grote herenhuizen aan de Morsweg werden in de negentiende eeuw gebouwd door de nieuwe elite van Leiden, van wie velen hun fortuin maakten met investeringen in suiker op Java, Indonesië. In het begin van de twintigste eeuw werden straten hernoemd naar Afrikaner helden uit de Engels-Boerenoorlogen. In veel opzichten weerspiegelt Transvaal de koloniale en globale dimensies uit de tijd waarin de wijk ontstond. Tegelijkertijd vertegenwoordigen nieuwe woonblokken, gebouwd voor fabrieksarbeiders van de conservenfabriek De Sleutels, een sterk gelokaliseerde geschiedenis. Op een unieke manier komen in Transvaal de lokale, koloniale en globale geschiedenis samen. De conserven die de plaatselijke arbeiders produceerden, volgden immers koloniale sporen naar afgelegen eilanden in Indonesië. De buurt is in de loop der tijd enorm veranderd, maar sommige buren herinneren zich nog de dagen van de fabrieken. Ook de beruchte reputatie van Transvaal als hakbijlenbuurt bleef bestaan. Met de nieuwe stedenbouwkundige plannen van Leiden zijn er meer veranderingen op komst. Dit maakt de vraag naar de geschiedenis van, en de herinnering aan Transvaal urgent: wat willen bewoners weten en doorgeven aan de toekomst?

In dit college combineren we de wetenschappelijke onderzoekspraktijk met een publiekshistorische aanpak. Doel is om 1) de globale en lokale geschiedenis van Transvaal te reconstrueren en 2) met buurtbewoners in gesprek te gaan over de manier waarop het verleden wordt herinnerd en gecommuniceerd.

Na een introductie op de geschiedenis van de Leidse buurt Transvaal en de publiekshistorische aanpak bezoeken we gezamenlijk het Leidse archief. Studenten verrichten een probleemgestuurd onderzoek op basis van primaire bronnen naar een lokaal, koloniaal of global aspect van de geschiedenis van de buurt.
Daarnaast werken studenten gezamenlijk aan een publiekshistorische presentatie van hun onderzoeksresultaten waarmee zij een bijdrage leveren aan het Leiden City of Science 2022 jaar.

Dit college verwelkomt studenten van de afstudeerrichtingen Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Algemene Geschiedenis en Nederlandse Geschiedenis. De afstudeerrichting is leidend in de keuze van het onderwerp voor het eigen onderzoek en de daarbij te gebruiken primaire bronnen (archiefbronnen, visuele bronnen, oral history).

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek;

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  -bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.
  -bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting:
  -bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.
  -bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft kennis en inzicht in de historische ontwikkeling van stadswijken in de negentiende en twintigste eeuw en de daarmee samenhangende ruimtelijke, sociaal-econmische en/of politieke processen;

 • 10) verwerft kennis en inzicht over hoe aspecten uit de lokale, de koloniale en de wereldschiedenis samenkomen op wijkniveau en kan reflecteren op de impact van (een van deze) aspecten op de ontwikkeling van de buurt;

 • 11) verwerft kennis over en is in staat om wetenschappelijk onderzoek te vertalen in een publiekshistorische presentatie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 7-11

 • Publiekshistorische opdracht
  getoetste leerdoelen: 9-11

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie en participatie: 10%

 • Publiekshistorische opdracht 1: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Wordt bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.