Studiegids

nl en

Inleiding in de psychologie (Pedagogische Wetenschappen)

Vak
2021-2022

Beschrijving

Tijdens dit vak maken studenten kennis met de voornaamste deelgebieden van de psychologie, zoals de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, cognitieve psychologie en sociale psychologie. Aandacht wordt besteed aan baanbrekende onderzoeken uit de geschiedenis van de psychologie en aan toonaangevende theorieën die tegenwoordig in de psychologie worden bestudeerd.

Het boek dat tijdens deze cursus wordt gebruikt, behandelt kernonderwerpen van de psychologie, zoals de werking van het geheugen, de invloed van stress op ons welbevinden, psychische stoornissen en de behandeling daarvan, en de invloed van anderen op ons gedrag. Ook neurobiologische aspecten van de psychologie komen aan de orde. Tijdens de colleges wordt de literatuur uitgelegd en geïllustreerd en ook wordt additionele stof gepresenteerd.

Leerdoelen

Het doel van het vak is om studenten kennis te laten maken met aspecten van de psychologie die ook binnen het werkveld van de pedagogische wetenschappen relevant zijn. In de cursus wordt een basis gelegd van kennis over psychologische theorieën en concepten waarop in de rest van de studie wordt voortgebouwd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Toetsing

Schriftelijk meerkeuze-tentamen over de opgegeven literatuur en de collegestof in de vorm van twee deeltoetsen. Beide deeltoetsen moeten met een voldoende (5,5 en hoger) worden afgerond om het vak te halen; het eindcijfer voor dit vak is het gemiddelde van de twee deelcijfers.
Er is één mogelijkheid om te herkansen. Tijdens deze mogelijkheid kunnen beide deeltoetsen worden herkanst. Indien voor één van de deeltoetsen een onvoldoende is behaald, is het ook mogelijk om alleen dat deel te herkansen. Het meenemen van deelcijfers naar een volgend studiejaar is niet mogelijk.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Bernstein, D.A. (2016). Psychology: Foundations and Frontiers (10th edition). Boston: Cengage Learning.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Ilse Ouwerkerk is coördinator van het vak.