Studiegids

nl en

Practicum wetenschappelijk schrijven

Vak
2021-2022

Beschrijving

In het Practicum wetenschappelijk schrijven staat het ontwikkelen van de academische schrijfvaardigheid centraal. De studenten maken hiertoe lees- en schrijfopdrachten en schrijven op basis van die opdrachten een korte wetenschappelijke tekst waarin inzichten en onderzoek uit de pedagogische wetenschappen tot een coherent geheel verwerkt worden. De tekst heeft een duidelijke centrale vraag, is logisch gestructureerd, geschreven in academische schrijfstijl en voldoet aan de wetenschappelijke conventies.

Leerdoelen

Kritisch leren lezen van een aantal wetenschappelijke artikelen over actueel empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Op basis van de kritische lezing een pedagogische probleemstelling leren formuleren en vanuit die probleemstelling tot een goed gestructureerde, helder geformuleerde wetenschappelijke tekst komen. Aan de hand van gerichte feedbackmodellen leren om feedback te geven en gekregen feedback op de eigen tekst te verwerken.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Tijdens het hoorcollege wordt achtergrondinformatie over het schrijfproces gegeven en worden voorbeelden van wetenschappelijke teksten behandeld. Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt aan de hand van opdrachten stap voor stap gewerkt aan het schrijven van een eigen paper. Aanwezigheid bij zowel het hoorcollege als de werkgroepen is verplicht.

Toetsing

Een portfolio, bestaande uit tussentijdse opdrachten en een paper. De opdrachten en de paper moeten binnen de daarvoor gegeven deadlines ingeleverd worden.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Jungslager, Francisca en Wilma Maljaars, (2016) Kritisch denken en schrijven. Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst. Bussum: Coutinho.

  • Tijdens de cursus verstrekte artikelen.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

M.H. Oudega