Studiegids

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2A

Vak
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De pedagogische wetenschappen omvatten een breed scala aan specialisaties en werkvelden die in deze Inleiding in de Pedagogische Wetenschappen 2A en 2B aan de orde komen. Theorieën en hun relatie met onderzoek en praktijk op de verschillende deelgebieden zullen aan bod komen. In het eerste deel (A) van Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2 zijn dat:

  • Onderwijswetenschappen: leren en onderwijs.

  • Gezinspedagogiek: opvoeding en ontwikkeling in verschillende specifieke contexten.

IPO 2A is verdeeld in twee delen:

Onderwijswetenschappen

Onderwijswetenschappen biedt inzicht in hoe individuen leren, wat de mentale processen zijn die daarbij een rol spelen en hoe die processen (kunnen) worden beïnvloed. Door te begrijpen hoe leerlingen leren kan de onderwijspraktijk zich beter richten op en aanpassen aan de unieke kenmerken van leerlingen. Hierbij komt ook de neurologische basis van leren ter sprake. We gaan in op vragen als: Wat gebeurt er in de hersenen tijdens leren? Kloppen de claims die worden gemaakt op basis van hersenonderzoek wel? Hoe leren kinderen taal en rekenen? Zijn vernieuwende onderwijsvormen als probleemgestuurd onderwijs of ontdekkend leren een goed idee? Wat kan technologie betekenen voor het onderwijs, en wat niet?

Gezinspedagogiek

De Gezinspedagogiek richt zich op de wetenschappelijke bestudering van de normatieve ontwikkeling van kinderen in verschillende specifieke opvoedingscontexten. Hieronder valt het opvoedingsgericht handelen in het gezin en gezinsondersteunende of aanvullende instellingen, maar ook de invloed van de maatschappij en cultuur op de ontwikkeling van kinderen. De rol van de gezinspedagoog is niet het diagnosticeren of het behandelen van leer- of gedragsproblemen maar het geven van voorlichting en opvoedingsondersteuning aan gezinnen en opvoeders en het adviseren van beleidsmakers op basis van wetenschappelijke kennis. Binnen de specialisatie Gezinspedagogiek ligt de nadruk op het empirisch onderzoek waarbij ouders en kind bestudeerd worden vanuit zowel een intercultureel als een gedragsperspectief. We gaan in op vragen als: Welke factoren spelen een rol bij de opvoeding door ouders? Hoe beïnvloeden broers en zussen elkaars ontwikkeling? Wat zijn gevolgen van kindermishandeling? Mogen jonge kinderen al op de iPad? Hoe beïnvloedt het kinderdagverblijf de ontwikkeling van kinderen? Hoe kan het problematisch functioneren van gezinnen worden behandeld in een forensische context? Wat zijn de negatieve gevolgen van internationale adoptie?

Leerdoelen

De doelstelling van dit onderdeel is tweeledig.

  • Allereerst dienen studenten tijdens dit onderdeel basiscompetenties (waaronder het verwerven van wetenschappelijk gefundeerde kennis) met betrekking tot de maatschappelijke aandachtsgebieden van de pedagogische wetenschappen te verwerven (in deel A zijn dat de werkvelden Onderwijswetenschappen en Gezinspedagogiek). Dit zijn competenties waarover elke student en afgestudeerde dient te beschikken, ongeacht de keuze van specialisatie en die helpen deze keuze beter te onderbouwen.

  • Het tweede doel is het aanleren van bepaalde onderzoeksvaardigheden zoals het analytisch en kritisch kunnen nadenken (over pedagogische vraagstukken) en het wetenschappelijke schrijven. Deze vaardigheden worden geoefend tijdens het schrijven van een paper. Studenten leren een probleemstelling scherp te formuleren, een argumentatie op te bouwen, te verwijzen naar relevante theoretische kennis en een samenhangend geheel te construeren. Als afgestudeerd pedagoog zullen studenten in de latere beroepspraktijk zich schriftelijk op een zakelijke en wetenschappelijk gefundeerde manier moeten kunnen uitdrukken.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en een paperopdracht.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen, die beide voor 50% meetellen in het eindcijfer. Voor beide onderdelen moet minimaal een 5.5 behaald worden.

  • Paper

  • Tentamen met multiple choice vragen

Bij aanvang van dit vak, moet gekozen worden of het paper voor Gezinspedagogiek of voor Onderwijswetenschappen gemaakt zal worden. Op Brightspace zal hier meer informatie over te vinden zijn.
Beide onderdelen van de toetsing kunnen in hetzelfde collegejaar worden herkanst als het cijfer voor het betreffende onderdeel lager is dan 5.5. Voldoende deelcijfers (= 5,5 en hoger) blijven geldig in het collegejaar dat volgt op het collegejaar waarin ze behaald zijn. Daarna vervalt de geldigheid.

Brightspace

Van de studenten wordt verwacht dat zij voor de start van het vak en tijdens het vak regelmatig Brightspace raadplegen.

Literatuur

  • De Bruyckere, P., Kirschner, P., & Hulshof, C. (2016 of 2021). Jongens zijn slimmer dan meisjes – 35 mythes over leren en onderwijs. Culemborg: Lannoo Campus. ISBN 978 90 82 542202

  • Van IJzendoorn, M.H., & Van Rosmalen, L. (red.) (2016; derde, volledig herziene druk). Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

  • Wetenschappelijke artikelen worden op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinatoren van dit vak zijn: Dr. Linda van Leijenhorst en I. Ouwerkerk (Onderwijswetenschappen-deel) en Dr. Shelley van der Veek en I. Ouwerkerk (Gezinspedagogiek-deel)