Studiegids

nl en

Academische vaardigheden en beroepsoriëntatie Pedagogische Wetenschappen jaar 2

Vak
2021-2022

LET OP: de Academische Pabo heeft een eigen programma

Toegangseisen

Studenten kunnen alleen deelnemen als zij ook deelnemen aan het Oefenonderzoek. Men hoeft zich voor dit studieonderdeel niet in te schrijven; dit gebeurt automatisch als men zich inschrijft voor een thema van het Oefenonderzoek.

Beschrijving

In de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen wordt veel belang gehecht aan het ontwikkelen van een academische houding. Kritisch kijken, leren vragen te stellen en na te denken over hoe een (evidence-based) antwoord op vragen gegeven kan worden, zijn belangrijke vaardigheden die studenten zich eigen moeten maken.

Het ontwikkelen van goede onderzoeksvaardigheden is hierbij erg belangrijk. Deze cursus staat in het teken van verder leren nadenken over pedagogisch onderzoek (onderzoeksvragen, – designs, ethische en methodologische kwesties). Dit gebeurt in verschillende soorten bijeenkomsten; kleinschalige werkgroepbijeenkomsten, enkele onderzoekscolloquia en opdrachten.

De cursus is dan ook nauw verbonden met het Oefenonderzoek en kan alleen gevolgd worden als men ook daadwerkelijk deelneemt aan het Oefenonderzoek.

In deze cursus wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen van academische vaardigheden, zoals schrijfvaardigheid en presenteren. Het verband tussen theorie/onderzoek en de beroepspraktijk wordt voortdurend gelegd. Het reflecteren op de eigen academische ontwikkeling is deel van het programma.

Daarnaast zal aandacht geschonken worden aan de beroepsoriëntatie in de vorm van praktische opdrachten. Ook zal de student reflecteren op de opleiding tot nu toe.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkgroepbijeenkomsten

Dit zijn werkgroepen van ongeveer 15-20 personen, waarin studenten actief werken aan verschillende opdrachten. De student zit in dezelfde groep als die van het Oefenonderzoek.

Onderzoeks- en werkveldcolloquia

Een onderzoekscolloquium is een hoorcollege van twee uur voor alle studenten tegelijk, waarin verschillende onderzoeken van een onderzoekslijn (gekoppeld aan een specialisatie en het werkveld van die specialisatie) worden gepresenteerd. Aan elk onderzoekscolloquium is een kleine opdracht verbonden, waarin studenten op ethische dan wel methodologische aspecten van de onderzoeken ingaan.

Toetsing

Alle opdrachten dienen met een voldoende beoordeeld te zijn. Ook dient er een actieve deelname te zijn aan de werkgroepbijeenkomsten. Alle werkgroepbijeenkomsten zijn verplicht. Bij afwezigheid met een geldige reden – te beoordelen door coördinator en docent – dient een vervangende opdracht gemaakt te worden. Studenten ontvangen, indien men voldaan heeft aan alle eisen, de studiepunten na afloop van blok 3 van het tweede semester.

Literatuur

Alle materiaal wordt beschikbaar gesteld via Brightspace. Daar zal ook de studiehandleiding komen te staan.

Contact

Coördinator van het studieonderdeel Academische vaardigheden en beroepsoriëntatie jaar 2 is Drs.A.W.M. Duijx. De heer Duijx heeft spreekuur op maandag van 10.00 – 15.00 uur.