Studiegids

nl en

Professionele kinderopvang

Vak
2021-2022

Beschrijving

Het aantal gezinnen waarin beide ouders werken is de laatste decennia fors gegroeid. Kinderopvang buitenshuis is hierdoor, naast de gezinsomgeving, een belangrijke omgeving geworden waarin de ontwikkeling van kinderen gevormd wordt. Hoe beïnvloedt kinderopvang de ontwikkeling van kinderen? Zijn kinderen slechter of juist beter af wanneer zij niet alleen door de ouders worden opgevoed maar ook door professionele opvoeders in de kinderopvang? Welke rol speelt de kwaliteit van kinderopvang en hoe kunnen we deze in kaart brengen?

In deze cursus wordt nader ingegaan op de effecten van verschillende vormen van kinderopvang (zoals kinderdagverblijven en gastouderopvang) op diverse aspecten van de ontwikkeling van kinderen (sociaal-emotioneel, cognitief, stress en gezondheid). Wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling ligt de nadruk op de gehechtheidsrelaties van kinderen met hun ouders en professionele opvoeders in de kinderopvang. Gebaseerd op Bowlby’s gehechtheidstheorie vreesden onderzoekers in de jaren ’60 dat dagelijkse scheidingen tussen moeder en kind gepaard zouden gaan met minder mogelijkheden voor kinderen om warme relaties met hun moeder aan te gaan. Heeft empirisch onderzoek laten zien dat deze zorg gegrond was? En hoe beïnvloedt kinderopvang andere aspecten van de ontwikkeling, zoals het omgaan met leeftijdgenoten, de taalontwikkeling en de gezondheid? In deze cursus wordt een overzicht gegeven van meer dan 40 jaar internationaal onderzoek in de kinderopvang, waarin bovenstaande en andere vragen worden beantwoord.

De kwaliteit van kinderopvang is een centraal element met ruime aandacht voor verschillende indicatoren van kwaliteit en de manier waarop deze gemeten worden. De kwaliteit van kinderopvang in Nederland wordt behandeld en in internationaal perspectief geplaatst. Speciale aandacht wordt gegeven aan resultaten van de Amerikaanse NICHD Study of Early Child Care and Youth Development, de meest grootschalige wetenschappelijke studie ooit naar de effecten van vroege kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen.

Daarnaast bespreken wij recente ontwikkelingen, zoals studies naar biologische markers van stress (bijv. cortisol) van kinderen in de kinderopvang, differentiële ontvankelijkheid voor kinderopvang en interventies om de kwaliteit van kinderopvang te verbeteren.

Leerdoelen

  • Verwerven van wetenschappelijke kennis en inzichten over de invloed van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen

  • Kennismaking met het werkveld van professionele kinderopvang

  • Formuleren van een consistent wetenschappelijk betoog naar aanleiding van een maatschappelijke stelling op het gebied van de kinderopvang

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (75% van het eindcijfer) en een schrijfopdracht (25% van het eindcijfer). Beide onderdelen hoeven niet met een voldoende beoordeling te worden afgesloten, maar het gewogen eindcijfer moet voldoende zijn. Er geldt een aparte herkansingsmogelijkheid voor zowel het tentamen als de schrijfopdracht; het is mogelijk om één onderdeel of beide onderdelen te herkansen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur voor dit vak zal op Brightspace bekend gemaakt worden.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Dr. Harriet Vermeer (coördinator), via e-mail. Vragen kunnen ook voor/na het college en in de pauze worden gesteld.