Studiegids

nl en

Het lerende kind

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Verplicht specialisatievak voor Bachelorstudenten Pedagogische Wetenschappen met als specialisatie Onderwijswetenschappen.
Keuzevak voor studenten Pedagogische Wetenschappen en andere Bachelorstudenten.

Beschrijving

Kinderen gaan naar school om te leren. Hun dagelijkse leeromgeving is de schoolklas. In deze cursus staat het lerende kind in de klas centraal. We richten ons daarbij op de leergebieden rekenen-wiskunde en begrijpend lezen, omdat deze de basis vormen voor andere vakken en leergebieden in het onderwijs.

Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod. Hoe ontwikkelen de vaardigheden begrijpend lezen en rekenen zich, en hoe kan het onderwijs deze ontwikkeling beïnvloeden? Hoe moeten leraren inspelen op de grote verschillen die er tussen de kinderen in een klas bestaan? Wat zijn kenmerken en effectiviteit van verschillende leervormen, instructievormen en toetsvormen die in de les gebruikt worden? Dit passen we toe op rekenen-wiskunde en begrijpend lezen, maar de onderliggende principes zijn ook relevant voor andere vakken en leergebieden.

Ten slotte wordt ingegaan op de mogelijkheden en moeilijkheden van de toepassing van wetenschappelijke inzichten in de onderwijspraktijk in de klas.

Leerdoelen

Vakinhoud.

Na het afronden van deze cursus heb je kennis van en inzicht in:

  • De verschillende typen kennis en vaardigheden bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen, de ontwikkeling daarvan en mogelijke obstakels in deze ontwikkeling.

  • De toepassing van verschillende instructievormen en werkvormen (kenmerken en effecten op leeruitkomsten) bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen.

  • De ontwikkeling en toepassing van verschillende toetsvormen en interventies bij rekenen-wiskunde en begrijpend lezen.

Academische Vaardigheden.

Na het afronden van deze cursus kun je:

  • De inhoud van wetenschappelijke artikelen interpreteren en daar kritisch op reflecteren.

  • De inhoud van twee wetenschappelijke artikelen met elkaar in verband brengen en daar kritisch op reflecteren.

  • De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek gebruiken om te reflecteren op schoolse situaties.

  • Een persoonlijk en professioneel oordeel vormen over toepassing van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk van het onderwijs.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Bijeenkomsten met een deel hoorcollege en een deel werken aan opdrachten en/of presentaties.

Toetsing

Wekelijkse groepsopdrachten (25% eindcijfer) en schriftelijk tentamen (75% eindcijfer). Voor beide onderdelen moet een voldoende (5,5 of hoger) worden behaald om voor de cursus te kunnen slagen. Herkansen van een deelresultaat is alleen mogelijk bij een deelresultaat lager dan 5,5.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur voor deze cursus bestaat uit wetenschappelijke artikelen. Deze worden voor aanvang van de cursus bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Neem bij vragen over de cursus contact op met: Dr. L.J. van den Bosch