Studiegids

nl en

Arbeid en welzijn in Europa 1300-1600

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

Hoe zorgden arbeidsongeschikten er in de late middeleeuwen voor dat er brood op de plank kwam? Welke voorzieningen werden er getroffen om ongelukken en ziekte onder werklieden, zoals steenhouwers, mijnwerkers of scheepslieden, te voorkomen? En wat gebeurde er met werkeloze, gezonde armen? Konden zij gedwongen worden tot arbeid?

Uit stadskeuren, gildeordonnanties, documenten van gasthuizen en hospitalen en mirakalboeken blijkt dat er een uitgebreid netwerk van voorzieneningen bestond voor arbeiders in de Nederlanden tussen 1300-1600. Wie als gildelid ziek werd, kon bijvoorbeeld een beroep doen op het sociale vangnet van de gilde. Voor genezing kon men terecht bij de lokale heilige of chirurgijn. Maar daarmee hield het niet op. Bestuurders en doctoren bemoeiden zich ook actief met wie welke arbeid kon en moest verrichten, en wie in aanmerking komt voor armenzorg en wie niet.

In dit seminar zullen we de organisatie van arbeid en welzijn onderzoeken aan de hand van talloze soorten bronnen, waaronder stadskeuren, correctieboeken, mirakelboeken, vagantenpoëzie, medische en politieke traktaten en afbeeldingen. We zullen daarbij ingaan op wat voor soort informatie de verschillende typen bronnen ons bieden, en wat ze ons leren over de organisatie van vormen van arbeid door verschillende social groepen en de zorg voor hun welzijn.

Voorafgaand aan het college is er een entreetoets. Lees Metzers A Social History of Disability in the Middle Ages en beantwoord de vragen op Brightspace (te vinden onder ‘Entreetoets’). Lever je antwoorden een dag van tevoren in op Brightspace.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek;

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor de geschiedenis van de arbeid, welzijn, mobiliteit, gilden en gemeenschapsvorming;

 • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft inzicht in de ontwikkeling van de organsatie van welzijn en arbeid in laatmiddeleeuwse steden;

 • 10) leert in primaire bronnen voor de middeleeuwse geschiedenis op methodologisch verantwoorde wijze zelfstandig onderzoek te doen naar een aspect van het collegethema, en daar op formeel correcte wijze mondeling en schriftelijk verslag van te doen;

 • 11) verwerft inzicht in de belangrijkste theorieën over arbeiders in gilden en broederschappen, casual labour en landlopers, charitatieve zorg en gedwongen arbeid in de preïndustriële Europese samenleving.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Entreetoets
  getoetste leerdoelen 7-9, 11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 7-11

 • Opdracht 1 Bronnen zoeken en interpreteren
  getoetste leerdoelen: 4-5, 7-11

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Entreetoets: 10%

 • Referaat: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht bronnen zoeken en interpreteren: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Irina Metzler, A Social History of Disability in the Middle Ages: Cultural Considerations of Physical Impairment, New York, 2013

Wordt verder bekend gemaakt op college.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.