Studiegids

nl en

Tegen de revolutie: conservatisme in Nederland in de negentiende eeuw

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De revolutiegolf aan het einde van de achttiende eeuw was met de belofte van gelijkheid, vrijheid en broederschap begonnen, maar geëindigd in aanhoudende maatschappelijke onrust, politiek extremisme en jarenlange oorlog op het Europese continent. Aan het begin van de negentiende eeuw volgde de reactie: bij veel politici en intellectuelen was de zucht naar maatschappelijke rust en behoud van tradities gewekt. In dit werkcollege analyseren we het ontstaan en de ontwikkeling van het conservatisme als politieke en intellectuele stroming, en gaan we op zoek naar de personen achter deze ideeën. We zetten de opvattingen van Nederlandse conservatieven af tegen ontwikkelingen in naburige landen en gaan in op de hoofdvraag: bestond er een specifiek Nederlands conservatisme in de negentiende eeuw?

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis,

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 • 8) De student heeft kennis opgedaan van de geschiedenis van het negentiende-eeuwse conservatisme in Nederland en daarbuiten;

 • 9) De student leert hoe ideeën en concepten vanuit een geschiedwetenschappelijke invalshoek bestudeerd kunnen worden;

 • 10) De student wordt wegwijs in de geschiedschrijving van het conservatisme;

 • 11) De student leert zelf sleutelteksten van Nederlandse conservatieven te zoeken en analyseren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6, 7-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 8-9

 • Opdracht 1: literatuuropdracht
  getoetste leerdoelen: 2, 4, 7, 8-11

 • Opdracht 2: literatuuropdracht
  getoetste leerdoelen: 1, 2, 4, 7, 8-11

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 10%

 • Opdracht 2: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspacecursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Titels van de te lezen artikelen en hoofdstukken worden nader bekend gemaakt. Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft, maar op enige print- en kopieerkosten moet wel worden gerekend.

Geheel vrijblijvend: een goed vetrekpunt voor studenten die zich al willen is het boek Edmund Fawcett, Conservatism. The fight for a tradition (Princeton 2020) pp. 1-265.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.