Studiegids

nl en

Welke geschiedenis en voor wie? Activistische historici in 19e en 20e eeuw

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Op welke manier verhouden historici zich tot politieke veranderingen? Hoe probeerden zij in het verleden de maatschappij waarin ze leefden te beїnvloeden en veranderen? Politiek en geschiedschrijving zijn altijd innig verweven geweest sinds het ontstaan van de moderne discipline in de 19e eeuw. Dit terwijl diezelfde historische discipline tegelijkertijd veel waarde hecht aan idealen van onpartijdigheid en objectiviteit. In dit college gaan we de verwikkeling tussen geschiedschrijving en politiek onderzoeken door activistische historici onder de loep te leggen.

Bewegingen voor sociale verandering, zoals de arbeidersbeweging, de vrouwenbeweging, maar ook pleitbezorgers voor LGBTQ rechten en anti-kolonialen, hebben zich vaak tot intellectuelen en dan met name historici gericht voor inspiratie en sturing. Desalniettemin is de studie naar deze connectie tussen activisme en geschiedschrijving nog onderontwikkeld. We gaan in dit college vanuit een breed en internationaal perspectief kijken naar verschillende voorbeelden van activisme binnen de geschiedswetenschap waarbij we met name oog hebben voor historici die zich in eerste instantie buiten de geijkte kaders van de ontwikkelende en professionaliserende historische discipline bevonden. Al sinds het eind van de 19e eeuw zijn er historici die vraagtekens plaatsen bij bestaande historische kaders vanuit een in de samenleving ondergeschikte positie op het gebied van ras, gender, nationaliteit, religie of klasse. Bovendien gingen historici in zowel het globale noorden als het globale zuiden zich vanaf de jaren ’60 in toenemende mate afvragen hoe geschiedschrijving ingezet kon worden voor voor wat zij zagen als politieke vooruitgang. Tijdens het college zullen de studenten elk een eigen case-study uitwerken zodat we aan het eind van de reeks een overzicht hebben van verschillende vormen van activisme binnen de geschiedwetenschap in de 19e en 20e eeuw.

‘Activistische historici’ sluit aan bij het kerncollege ‘Global Connections’ dat aandacht besteedt aan de historische verbindingen die zijn ontstaan door de circulatie van mensen, goederen en ideeën, waarbij we in dit college vooral naar die ideeën gaan kijken. Juist de wederzijdse contacten tussen verschillende mensen als gevolg van kolonialisme, imperialisme en (gedwongen) migratie zorgde voor frictie en kritiek op de status quo.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;
  -en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis en inzicht in opgedaan over de geschiedenis van de geschiedschrijving in de 19e en 20e eeuw;

 • 9) kan een case-study aan de hand van relevante literatuur verbinden aan grotere vragen;

 • 10) heeft op een wetenschappelijk niveau kennis gemaakt met verschillende tradities van kritiek, zoals o.a. postkolonialisme, feminisme en marxisme.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 1, 5, 8, 10

 • Conceptinleiding en opzet
  getoetste leerdoelen: 2-4

 • Gezamenlijk een kritische literatuurdiscussie voorbereiden voor een van de werkcolleges
  getoetste leerdoelen: 1-2, 10

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Conceptinleiding en opzet: 10%

 • Gezamenlijk literatuurdiscussie voorbereiden: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn; alle opdrachten moeten worden gemaakt (bv. als een student geen referaat houdt krijgt zij/hij geen eindcijfer).

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • E-book: Stefan Berger, ed. The Engaged Historian. Perspectives on the Intersections of Politics, Activism and the Historical Profession (New York: Berghahn, 2019) (NB: het is NIET nodig het zeer prijzige gedrukte boek aan te schaffen, de e-book versie voldoet. De inleiding dient voor het eerste college bestudeerd te zijn)

 • Overige literatuur wordt via Brightspace beschikbaar gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.