Studiegids

nl en

Herstelbetalingen voor historisch onrecht in vergelijkend perspectief

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

In deze cursus zullen we de oorsprong en de historische context bespreken waarbinnen oproepen voor herstelbetalingen wereldwijd werden gedaan. We onderzoeken hoe het verleden geframed en aangehaald werd in publieke, politieke en juridische discours over herstelbetalingen. Speciale aandacht zal geschonken worden aan de rol die historici speelden in deze discussies. Naast de bekende casus van herstelbetalingen voor slavernij zal deze cursus ook een licht werpen op minder bekende voorbeelden.

De geschiedenis is altijd een controversieel onderwerp geweest. De voorbije decennia werden echter gekenmerkt door een gestage toename in discussies binnen en tussen verschillende landen over hoe er met de nalatenschap van historisch onrecht omgegaan moet worden.

De publieke opinie is sterk verdeeld over vraagstukken zoals monumenten van controversiële historische figuren, of de restitutie van historische artefacten naar hun land van oorsprong. Echter, de meest controversiële oproepen waren om herstelbetalingen voor historisch onrecht.

Aan talloze staten, instellingen en bedrijven wordt om publieke verontschuldigingen en herstelbetalingen gevraagd omwille van acties die in het verleden plaatsvonden. In dergelijke debatten wordt de connectie duidelijk tussen geschiedenis en complexe ethische, politieke, juridische, economische, culturele en maatschappelijke kwesties.

In de media worden deze debatten vaak gevoerd binnen de context van één bepaald land. Het is de opzet van deze cursus om een comparatieve benadering te hanteren en gevallen van herstelbetalingen in verschillende contexten te beschouwen. De gelijkenissen, verschillen en connecties tussen deze debatten in verschillende geografische regio’s zullen belicht worden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek;

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) kan een bescheiden vergelijkend onderzoeksproject opzetten;

 • 10) begrijpt de belangrijkste historiografische debatten omtrent de politiek van herstelbetalingen;

 • 11) begrijpt de betekenis van de belangrijkste juridische en ethische concepten die gebruikt zijn in de context van debatten over herstelbetalingen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 8-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 1-6, 8-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 (Bronnenkritiek)
  getoetste leerdoelen: 3-5

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Referaat: 20%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn; formuleer hier eventuele overige aanvullende eisen.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • John Torpey, Making Whole What Has Been Smashed: On Reparations Politics. (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2017) - elke editie van dit boek is acceptabel, zie:
  https://catalogue.leidenuniv.nl/permalink/f/n95gpj/UBL_ALMA21185305990002711

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.