Studiegids

nl en

De maritieme Gouden Eeuw

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

Het ontstaan van de Nederlandse Republiek in de zestiende eeuw verliep tegelijk met de uitbreiding van Nederlandse handel overzee. In de loop van de zeventiende eeuw ging dit steeds meer samen met de vestiging van handelsposten en de ontwikkeling van koloniën in Afrika, Amerika en Azië. Waar historici in het verleden nadruk hebben gelegd op de economische voordelen die deze overzeese activiteiten de Nederlandse elite bood, gaat dit werkcollege aan de hand van een keur aan primaire bronnen in op de invloed die maritieme expansie had op het dagelijks leven van inwoners van de Nederlandse Republiek.

In dit college staat de vraag centraal hoe de groeiende verbondenheid met de zee het leven in de Nederlandse Republiek veranderde. Hierbij zal niet alleen aandacht worden besteed aan de regentenfamilies die exotische objecten verwierven door de overzeese handel, maar zal juist ook de positie van de lagere bevolkingsgroepen worden bestudeerd. Veel families hadden familieleden die besloten te migreren of op een schip aan te monsteren, in steeds meer huishoudens kregen overzeese producten een plaats, en Europese oorlogen werden in toenemende mate overzee uitgevochten. In de havensteden groeide de werkgelegenheid voor geschoolde en ongeschoolde arbeiders aanzienlijk. Via populaire en goedkope gedrukte reisverslagen maakten inwoners van de Republiek bovendien kennis met de verhalen over de bevolking van overzeese gebieden.

Aan de hand van literatuur en de bestudering van verschillende vroegmoderne bronnen worden in dit werkcollege de diverse aspecten van de maritieme geschiedenis van de Nederlandse Republiek verkend. Hierbij zal worden onderzocht voor wie en op welke manier de Nederlandse maritieme expansie daadwerkelijk een ‘Gouden’ Eeuw betekende.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek;

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek: bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor de omgang met gevarieerd primair bronnenmateriaal: bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis, en in het bijzonder bij de track Zeegeschiedenis: het gebruik van museale objecten voor historisch onderzoek.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft inzicht in de zeventiende-eeuwse Nederlandse maritieme expansie;

 • 10) verwerft inzicht in de manier waarop de Nederlandse overzeese activiteiten invloed hadden op de Nederlandse samenleving;

 • 11) oefent het lezen van enkele soorten vroegmoderne bronnen, zoals reisverslagen, schilderijen, pamfletten en historische werken, en verwerft inzicht in de wijze waarop historici dergelijke bronnen verwerken in de literatuur;

 • 12) leert vragen te beantwoorden over de blijvende betekenis van het ‘verre’ verleden voor de hedendaagse maatschappij.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-12

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 12

 • Wekelijkse opdrachten (500-1.000 woorden)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Referaat: 10%

 • Participatie: 10%

 • Wekelijkse opdrachten 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn; het cijfer voor het werkstuk moet minimaal een 6 zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Literatuur wordt verstrekt tijdens de eerste bijeenkomst.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.