Studiegids

nl en

Onmogelijke liefde. Universiteiten en het politieke in Nederland, 1876-2021

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

Overheden houden van ‘hun’ universiteiten. Het zijn bronnen van nieuwe kennis, kweekplaatsen voor nieuw bestuurlijk talent en soms zelfs genezers van maatschappelijke kwalen. De politieke verwachtingen rond de academie zijn altijd hooggespannen. En universiteiten zouden moeilijk zonder overheid kunnen, die oneindige bron van organisatie, geld en boeiende vraagstukken.
En toch, hartstochtelijke liefde is het nooit geweest. Bestuurders raakten voortdurend gefrustreerd omdat academici zich moeilijk lieten sturen maar wel veel geld nodig hadden. Docenten voelden hun academische vrijheid steeds weer bedreigd door politieke bemoeizucht. En studenten openden herhaaldelijk de aanval op de gevestigde bestuurlijke orde met ideeën voor een betere wereld.
In dit college onderzoeken studenten deze moeilijke relatie tussen universiteiten en het politieke aan de hand van thema’s als politiek in het studentenleven, bestuur van universiteiten en wetenschapsbeleid. Ze schrijven een werkstuk over een van deze thema’s met behulp van literatuur en primaire bronnen, zoals studentenbladen, opiniestukken, beleidsstukken en/of de Handelingen van de Tweede Kamer. Ze leren dat de relatie zelf veranderde, maar ook de manier waarop historici die relatie begrepen en beschreven. Tot slot denken ze na over de vraag wat die historische lijnen betekenen voor het leven aan de universiteit vandaag.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft inzicht verworven in de complexe relaties tussen universiteit en politiek en in de sterk veranderde maatschappelijke rol van universiteiten in Nederland sinds 1876;

 • 10) kan relaties leggen tussen deze historische inzichten en de eigen hedendaagse universitaire omgeving;

 • 11) leert primaire, publieke en persoonlijke bronnen a) selecteren voor eigen onderzoek, b) analyseren en interpreteren en c) in een historische context plaatsen en met literatuur verbinden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-9, 11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-9, 11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6-7, 9-10

 • Deelopdrachten (voorbereidiend op het werkstuk)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-9, 11

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Referaat: 10%

 • Participatie: 20%

 • Deelopdrachten (voorbereidiend op het werkstuk): 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Literatuur wordt bij de eerste bijeenkomst bekend gemaakt. Er hoeft geen literatuur aangeschaft te worden.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.