Studiegids

nl en

Stuff! Objecten en koloniale geschiedenis

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In deze cursus houden we ons bezig met ‘stuff’: de geschiedenis van objecten en materiele cultuur in hun mondiale context. Waarom zijn we objecten gaan verzamelen en bewaren in musea? Welke betekenissen hebben die objecten voor ons, en was die betekenis anders in het verleden? In deze cursus bestuderen we steeds de relatie tussen object, kennis, betekenis en de maatschappij.

In het bijzonder houden we ons bezig met objecten die nu onderwerp van discussie zijn: dingen die ooit in een heel andere context verbleven maar nu, vaak door middel van geweld of in de context van koloniale ongelijkheid, in westerse musea zijn verzameld. Diamanten, opgezette beesten, voorouderbeelden, schedels en skeletten, souvenirs, krissen of kettingen: ieder roepen ze eigen vragen op.

We lezen recente publicaties over ‘dingen’ en hun agency, en welke lens ze ons kunnen bieden op de geschiedenis. Filosofische en antropologische perspectieven kunnen ons daarbij helpen. We blijven steeds discussiëren over wat historici kunnen met objecten en waarom ze dat (niet) zouden moeten doen.

Studenten kiezen in het college een object waarvan ze de geschiedenis en veranderende betekenissen achterhalen. Ze sluiten het college af met een paper waarin ze over dat traject rapporteren.

Dit college is gebonden aan het kerncollege ‘Global Connections’. Bij Global Connections staan de historische verbindingen centraal die ontstaan door de circulatie van mensen, goederen en ideeën. Wij richten ons op de goederen, en leren via de reizen van objecten meer over mensen en ideeën.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;
  -in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;
  -en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis van en inzicht in de geschiedenis en theorie van materiele cultuur in een mondiale context en in de rol van kolonialisme daarbij;

 • 9) kan reflecteren op de verschillende concepten en historiografie rondom objecten en kolonialisme;

 • 10) heeft de vaardigheden om bronnen te selecteren en te analyseren en te verbinden met de historiografie over objecten.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdrachten (inclusief samenwerkingsopdracht)
  getoetste leerdoelen: 1, 6-9

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdrachten: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • De literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.