Studiegids

nl en

Eendracht maakt macht? De Republiek als samengestelde staat (1588-1795)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Beschrijving

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795) was een vreemde eend in de bijt. Het was een federale Republiek, zonder sterk politiek centrum en zonder staatshoofd. Terwijl vorsten in omringende landen druk bezig waren met bestuurlijke centralisering, hield de Republiek vast aan haar decentrale structuur. In dit BA3-seminar onderzoeken we hoe de federale staatsinrichting van de Republiek tot stand kwam, waarom pogingen tot centralisering van het bestuur faalden en in welke mate de conservatieve hang naar lokaal particularisme een rol speelde in debatten over het succes en falen van de Republiek als Europese grootmacht. Hierbij zullen we bijzondere aandacht besteden aan spanningen tussen het politieke centrum en de ‘periferie’, tussen aanhangers en tegenstanders van het stadhouderschap en op het gebied van religieuze tegenstellingen in eigentijdse discussies over de constitutie van de Republiek.
Dit BA-seminar zal ruim aandacht besteden aan primaire bronnen en bronnenkritiek. Het werkstuk zal zijn gebaseerd op een probleemgestuurd bronnenonderzoek.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek;

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw;

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft inzicht in de federale politieke structuur van de Republiek;

 • 10) kan een beredeneerd verband leggen tussen de staatsinrichting van de Republiek en omringende landen;

 • 11) leert primaire staatkundige, politieke en culturele bronnen a) selecteren voor het eigen onderzoek, b) analyseren, c) in een historische context plaatsen en d) interpreteren;

 • 12) kan de continuïten en discontinuïteiten van de Nederlandse politieke structuur ten opzichte van de periode voorafgaand aan en volgend op de Republiek (1588-1795) benoemen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 9, 11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 9, 11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 10, 12

 • Opdracht 1 Essay
  getoetste leerdoelen: 10, 12

Weging

 • Werkstuk: 65%

 • Referaat: 10%

 • Participatie: 5%

 • Opdracht 1: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Literatuur wordt tijdens het college bekendgemaakt en zal via open access en/of de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek beschikbaar zijn.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.