Studiegids

nl en

Defensie, veiligheid en moraliteit

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit vak is een keuzevak. Alleen studenten die staan ingeschreven voor een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden kunnen dit vak volgen. Er zijn in totaal 80 plekken beschikbaar voor dit vak.

Beschrijving

Dit vak komt voort uit een samenwerking tussen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (afdelingen Criminologie en Encyclopedie van de Rechtswetenschap) en het Ministerie van Defensie. In de voorbije decennia heeft Nederland aan verschillende internationale missies deelgenomen ter bevordering van vrede en veiligheid. Daarbij kunnen we denken aan missies in Afghanistan, Mali en de strijd tegen de Islamitische Staat in Irak. Al deze missies vonden plaats in de door oorlog geteisterde gebieden.

In dit vak krijgt de student inzicht in de complexiteit van het concept veiligheid in tijden van crisis en oorlog. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de dilemma’s die zich voordoen wanneer de politieke, juridische en militair-operationele werkelijkheden niet met elkaar stroken.

Het vak duurt zeven weken en zal bestaan uit drie componenten: een theoretisch deel, een casus-gerelateerd deel en een praktisch deel. Het theoretische deel bestaat uit 3 hoorcolleges waarin de student kennismaakt met belangrijke onderwerpen zoals: humanitaire interventies, internationaal terrorisme en cyberdreiging. Daarbij wordt aandacht besteed aan concepten uit het militaire domein zoals proportionaliteit, aansprakelijkheid, collateral damage en moral Injuries. Deze kennismaking biedt een (theoretische) basis om de dilemma’s in het casus-gerelateerde- en praktische deel goed te kunnen doorgronden. Het casus-gerelateerde deel bestaat uit 3 hoorcolleges waarin casussen worden beschouwd en dilemma’s worden blootgelegd. Voorbeelden hiervan zijn: het bombardement op Hawija, MH17, de val van Srebrenica en de casus Eric O. Tot slot volgt een werkcollege waarin de studenten de opgedane kennis op een praktische wijze kunnen toepassen in de vorm van een dilemmaspel. Tijdens dit dilemmaspel zal in kleine groepen worden gediscussieerd over ethische en soms juridische vraagstukken die zich tijdens een missie in een oorlogsgebied kunnen voordoen.

De colleges worden gegeven door wetenschappers, professionals uit de praktijk en ervaringsdeskundigen. Afsluitend en additioneel aan het vak wordt door Defensie, op vrijwillige basis, de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een activiteit. De doorgang en invulling hiervan wordt t.z.t. bekendgemaakt.

Leerdoelen

Het doel van het vak is inzicht bieden in veiligheidsdillema’s met een militair karakter. Naast kennis en inzicht in concepten en casussen die aan bod komen, staan ethiek en de reflectie op veiligheidsdilemma’s centraal.

Na afronding van het vak heeft de student de volgende kwalificaties verworven:

  • Inzicht hebben in de complexiteit van veiligheid in tijden van crisis en oorlog;

  • Belangrijke concepten gerelateerd aan veiligheid kunnen uitleggen;

  • Dilemma’s in het veiligheidsdomein kunnen herkennen, benoemen en (aan de hand van een casus) onderbouwd kunnen bediscussiëren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijswerkvorm

Hoorcolleges

  • Aantal à 2 uur: 6

  • Docenten: wetenschappers en gastsprekers

  • Vereiste voorbereiding studenten: het bestuderen van de voorgeschreven literatuur en mogelijk het voorbereiden van huiswerkopdrachten

Werkcolleges

  • Aantal á 2 uur: 1

  • Docenten: professionals uit de praktijk en ervaringsdeskundigen

  • Vereiste voorbereiding: wordt t.z.t. bekendgemaakt

Toetsing

Toetsvorm
Toetsing geschiedt aan de hand van een essay waarin de student een van de voorgeschreven dilemma’s verder ontleedt. Hierbij wordt niet alleen stellingname maar ook een theoretische (en eventueel empirische) onderbouwing van de student verwacht. Nadere informatie over het essay wordt t.z.t. via Brightspace bekendgemaakt.

Becijfering
Het cijfer van het essay is tevens ook het eindcijfer van het vak. Het essay telt dus voor 100% mee. De cursus kan alleen worden gehaald indien de student een voldoende haalt voor de essay. In dat geval krijgt de student studiepunten (5EC) voor dit vak toegekend.

Werkgroepen
Ter afsluiting van het vak wordt de groep in vier subgroepen opgedeeld om een dilemmaspel te kunnen spelen. De student wordt geacht actief aan de discussie van de werkgroep deel te nemen.

Literatuur

Wordt t.z.t. bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

Vakcoördinator: prof. dr. mr. M.J.J. Kunst
Werkadres: Steenschuur 25,
Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat
Telefoon: 071 – 527 3512
E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

Instituut: Strafrecht en Criminologie
Afdeling: Criminologie
Kamernummer secretariaat: B3.11
Openingstijden: maandag t/m vrijdag. 9.00 – 17.00 uur
Telefoon secretariaat: 071 – 527 7324
E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl