Studiegids

nl en

Werkcollege Grieks: Archaïsche Lyriek van Sappho tot Simonides

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit is een college voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). De deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

“Gelukkig als de goden lijkt mij de man te zijn die vlak tegenover jou zit en luistert naar je mooie stem …” Sappho fragment 31 is een van de beroemdste gedichten uit de archaïsche lyriek. In dit college lezen en interpreteren we de poëzie van Sappho en andere dichters uit de periode 650-450 v. Chr.: de nadruk ligt op de monodische en koorlyriek (Sappho, Alcaeus, Alcman, Stesichorus, Anacreon, Simonides, Pindarus), maar we lezen ook een aantal jambische en elegische gedichten (Archilochus, Semonides, Solon, Mimnermus en Theognis). Het fragmentarische karakter van deze poëzie stelt ons voor uitdagingen, maar prikkelt ook de fantasie. In de inleidende colleges zullen we aandacht besteden aan de verschillende genres, de metrische vorm, het taaleigen, de opvoering, de historische, sociale en politieke context, en intertekstualiteit. In elk referaat staat vervolgens één gedicht centraal, dat met behulp van commentaren en secundaire literatuur wordt geïnterpreteerd. De interpretatie wordt uitgewerkt in een korte paper, die bestaat uit een vertaling van het gedicht plus een bespreking (2000 à 3000 woorden). In de colleges zullen we ook ingaan op de tekstoverlevering van de archaïsche poëzie en de receptie van deze gedichten, enerzijds in de oudheid en anderzijds in de moderne Europese kunst en literatuur.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis van de literaire vorm, genrekenmerken, historische en politieke context van een selectie gedichten uit de archaïsche lyriek, inclusief jambische en elegische poëzie;

 • inzicht in de fragmentarische overlevering van de archaïsche lyriek en de uitdagingen die deze overlevering met zich mee brengt voor de moderne lezer;

Vaardigheden

De student leert:

 • archaïsche gedichten te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur;

 • een kritisch apparaat te lezen en editoriale keuzes kritisch te beoordelen;

 • het resultaat van een dergelijke analyse en interpretatie uiteen te zetten in een helder en goed beargumenteerd mondeling referaat, ondersteund door een hand-out (mondelinge vaardigheden);

 • het resultaat van een dergelijke analyse en interpretatie uiteen te zetten in een beknopt, toegankelijk en helder essay van 2000 à 3000 woorden (schriftelijke presentatievaardigheden);

 • de in BA2 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag);

 • de leesvaardigheid van Griekse poëzie te ontwikkelen;

 • constructieve kritiek op referaten te geven en te ontvangen; actief te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflectievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met open vragen en essayvragen (30%)

 • referaat (30%)

 • werkstuk (30%)

 • participatie (10%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Het gewogen gemiddelde moet voldoende zijn. Indien het gewogen gemiddelde onvoldoende is, dan kan een student het schriftelijke tentamen en / of het werkstuk herkansen. Voor het referaat en de participatie bestaat geen herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Alle studenten moeten de volgende boeken in bezit hebben:

 • William Allan, Greek Elegy and Iambus: A Selection. Cambridge: CUP 2019.

 • Felix Budelmann, Greek Lyric: A Selection. Cambridge: CUP 2018.

 • E. van Emde Boas, A. Rijksbaron, L. Huitink, and M. de Bakker, The Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge: CUP 2019.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.