Studiegids

nl en

Werkcollege Antieke Wijsbegeerte: Plato’s Phaedo en zijn Nachleben in de Late Oudheid

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is toegankelijk voor studenten van de BA Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en de BA Filosofie.
Minimale voorkennis: BA GLTC-studenten: overzichtscollege Geschiedenis van de Antieke Wijsbegeerte (BA1/2); voor studenten Wijsbegeerte is kennis van het Grieks geen vereiste.

Beschrijving

Plato’s Phaedo is beroemd om de slotscene waarin Socrates de gifbeker drinkt, zijn raadselachtige laatste woorden spreekt, en sterft. Voordat het zover is, echter, voeren hij en zijn leerlingen nog eenmaal een filosofisch gesprek (over de vraag of de ziel onsterfelijk is), geeft Socrates een intellectuele autobiografie van zichzelf (van presocraat tot Platonist), en sluit hij de discussie af met een fascinerende mythe.
In het eerste deel van het college zullen we de dialoog integraal lezen met aandacht voor zowel de argumentatieve als de literaire aspecten van de tekst. Eén van de vragen die hierbij centraal zal staan is hoe vorm en inhoud elkaar in het geval van deze Platoonse dialoog aanvullen.
De Phaedo heeft een enorme invloed gehad op latere auteurs in de klassieke oudheid. In het tweede deel zullen we een deel van dat Nachleben verkennen. Centraal hierbij staan Gregorius van Nyssa en Damascius. Gregorius van Nyssa was een belangrijke Christelijke auteur (4de eeuw n. Christus) die een dialoog schreef Over de ziel en de wederopstanding die geïnspireerd is op de Phaedo. Dit roept de vraag op naar de relatie tussen klassieke filosofie en Christelijk denken in de Oudheid (een belangrijke thema op dit moment in de bestudering van de antieke filosofie). De Neoplatonist Damascius (eind 5de-begin 6de eeuw n. Chr.) was de laatste grote filosoof van de oudheid. Hij schreef een commentaar op de Phaedo dat overgeleverd is in twee versies. Antieke Neoplatoonse commentatoren gebruiken commentaren als een middel om hun eigen ideeën te ontwikkelen. We zullen in het geval van Damascius dan ook ingaan op de vraag waar zijn uitleg van Plato’s tekst eindigt en zijn eigen Neoplatoonse filosofie begint.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • De student verdiept zijn/haar kennis van en inzicht in de filosofie van Plato, mede door eigen onderzoek.

 • De student verwerft kennis van en inzicht in de manieren waarop Plato literaire middelen (de filosofische dialoog, mythe etc.) gebruikt om zijn filosofie voor het voetlicht te brengen.

 • De student verwerft kennis van de receptie van Plato’s Phaedo in de late oudheid.

Vaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden:

 • Het opzetten van een heldere handout/Powerpoint ter ondersteuning van een referaat.

 • Het uitwerking van een referaat tot een paper

Mondelinge presentatievaardigheden:

 • Het zelfstandig verzorgen van een uitgebreider referaat met gebruik van een handout en Powerpoint.

 • Het geven en ontvangen van (constructieve) kritiek op het referaat van een medestudent; het deelnemen aan een discussie.

Onderzoeksvaardigheden

 • Het formuleren en uitwerken van een onderzoeksvraag met betrekking tot Plato’s filosofie.

 • Het verder ontwikkelen van heuristische vaardigheden (analyse van de Platoonse tekst; het duiden van de relatie tussen filosofische inhoud en literaire vorm; het relateren van antiek-filosofische teksten aan relevante contemporaine filosofische debatten).

 • Het verzamelen en kritisch evalueren van secundaire literatuur.

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

5 EC (studenten BA GLTC):

 • Referaat (30%)

 • Paper (70%)

10 EC (studenten BA Filosofie):

 • Referaat (25%)

 • Midterm opdracht (25%)

 • Paper (50%)

Aanvullende eisen:

 • Bij dit college geldt een aanwezigheids- en participatieplicht. Wie onvoldoende aanwezig is en/of participeert kan van het college worden uitgesloten of een extra opdracht opgelegd krijgen.

 • Het onderdeel referaat dient met een voldoende afgesloten te worden.

De student is geslaagd indien zowel het referaat als het gewogen gemiddelde van alle onderdelen voldoende zijn en indien aan de aanvullende eisen is voldaan.

Herkansing

Indien het gewogen gemiddelde onvoldoende is, bepaalt de docent welk onderdeel / onderdelen dient / dienen te worden herkanst.

 • Herkansing referaat: een onvoldoende referaat dient altijd herkanst te worden op een moment dat gekozen wordt in overleg met de docent.

 • Herkansing paper: in overleg met de docent.

 • Herkansing midterm opdracht: in overleg met de docent.

Inzage en nabespreking

Bespreking van het referaat: aansluitend op het referaat.
Bespreking paper en midterm opdracht: schriftelijk en/of op afspraak.

Literatuurlijst

 • Christopher Emlyn-Jones, William Preddy, Plato. Euthyphro. Apology. Crito. Phaedo, Loeb Classical Library 36. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017.

 • Syllabus met aanvullende teksten (via Brightspace).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.