Studiegids

nl en

Dekolonisatieoorlogen vergelijken: militaire strategie en extreem geweld, 1945-1962

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Na 1945 onttakelden de westerse imperia in Azië en Afrika in een verbazingwekkend hoog tempo. Dit terwijl de Fransen, Britten en Nederlanders hun koloniën aan het einde van de voorgaande eeuw nog met ogenschijnlijk militair gemak hadden veroverd en geconsolideerd.

In dit college gaan wij op zoek naar een verklaring voor de grenzen van de koloniale macht in de naoorlogse decennia door ons te concentreren op de dekolonisatieoorlogen. Daarbij vergelijken we Nederlandse, Franse en Britse ervaring in Indonesië, Indochina, Algerije, Maleisië en Kenia op drie niveaus. Allereest behandelen we de politiek-maatschappelijke context. Hoe beïnvloede de verschillende aard van de kolonie, het economisch belang en de aanwezigheid van koloniale ‘settlers’ de reacties in de Europese metropolen? Wat was de invloed van de internationale constellatie en mate van buitenlandse steun op de intensiteit van de strijd?

Vervolgens behandelen we strategie en tactiek. Wat zijn de parallellen en verschillen tussen de zoektocht van de Nederlandse, Britse en Franse kolonisatoren naar een passend militair antwoord. Hoe verhield geweld en dwang zich tot overreding en legitimering van hun systeem? Wat was hierbij de werkelijke invloed en betekenis van het breed omhelsde hearts and minds-paradigma dat ook nog grote invloed heeft gehad tijdens het recente westerse counter-insurgency optreden in Irak en Afghanistan? Uiteraard besteden we in dit kader ruim aandacht aan de vergelijking van de strategische effectiviteit van verzetsbewegingen na de Tweede Wereldoorlog en de rol mondiale proliferatie van zowel politieke ideologieën als guerrilla-doctrines hierbij.

Ten slotte richten wij onze analyse op de toepassing van de meest extreme vormen van geweld die alle koloniale mogendheden toepasten. Hoe helpt een vergelijkende analyse ons bij onderzoek naar de aard, omvang, oorzaken van marteling, executies, collectieve straffen en andere vormen van geweld en dwang? En wat verklaart de neiging onder historici wereldwijd om de verschillen tussen geweldstoepassing tussen koloniale legers te benadrukken en zo tot een soort ‘ranglijst van wreedheid’ te komen?

Dit werkcollege sluit aan bij het Kerncollege ‘Grenzen van de macht' (sem. I).

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen .

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;
  in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;
  en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis van de recente historiografie met betrekking tot de (militaire) aspecten van dekolonisatieconflicten;

 • 9) heeft kennis van de kernthema’s rond insurgency en counter-insurgency;

 • 10) verkrijgt mede door het lezen van eigentijdse doctrinepublicaties en vergelijkbare primaire bronnen inzicht in het spanningsveld tussen theorie en praktijk rond irreguliere oorlogvoering;

 • 11) doet ervaring op met de comparatieve geschiedschrijving.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-11

 • Mondelinge presentatie (groepspresentatie, in groepjes van 2 of 3 studenten)
  getoetste leerdoelen: 1,3-4, 6-11

 • Participatie en opdrachten
  getoetste leerdoelen: 1,5, 6, 8, 9, 11

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Opdracht (recensie en co-referaat): 10%

 • Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk ten minste een 6 moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • De inleidende literatuur wordt nader bekend gemaakt via Brightspace.

 • De literatuur voor het werkstuk wordt door studenten zelf gezocht.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.