Studiegids

nl en

Levantijnen. Diplomatie, oriëntalisme en vloeibare identiteiten in het Middellandse Zeegebied, 1500-1800

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Het oostelijke Middellandse Zeegebied wordt vaak beschreven als een 'contactzone' waar verschillende religies, culturen en nationaliteiten samenkwamen. Istanboel, de kosmopolitische hoofdstad van het Osmaanse rijk, bevatte grote joodse en christelijke minderheden. Deze Levantijnen, onderdanen van de sultan, slaagden er door hun vloeibare identiteiten in tussen verschillende culturen te bemiddelen. Diplomatieke tolken, de zogenaamde dragomans, onderhandelden voor Europese diplomaten en geleerden aan het Osmaanse hof. Maar toen in de achttiende eeuw in Europa het nationalisme en oriëntalisme opkwamen, begon de multiculturele realiteit van het oostelijke Middellandse Zeegebied te botsen met Europese opvattingen over nationale identiteiten.
In dit werkcollege bestuderen we de opkomst en ondergang van Levantijnse tussenpersonen in het Middellandse Zeegebied. We bestuderen klassieke werken over de Middellandse Zee als ‘contactzone’, en lezen recente werken over conflict en co-existentie. We bestuderen bronnen over Nederlandse handelsfamilies die generaties lang in het Osmaanse Rijk woonden en daar ‘levantiniseerden’. We kijken speciaal naar Levantijnse vrouwen als diplomatieke onderhandelaars, een onderwerp dat momenteel volop in de aandacht staat. We gaan op excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam, dat een van de belangrijkste collecties schilderijen van de oriëntalistische schilder Jean-Etienne Liotard bezit.

Dit werkcollege sluit aan bij het Kerncollege ‘Global connections’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

 • en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft overzichtskennis van diplomatie en contacten in het vroegmoderne Middellandse Zeegebied.

 • 9) verkent primaire bronnen over Levantijnse tussenpersonen in het vroegmoderne Middellandse Zeegebied.

 • 10) ontwikkelt begrip van verschillende historiografische kwesties rondom opkomend oriëntalisme, transnationale identiteiten en diplomatie en gender in de vroegmoderne tijd.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dient je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie (groepspresentatie, in groepjes van 2 of 3 studenten) getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 6-10

 • Participatie getoetste leerdoelen: 1, 5

 • Opdracht 1 (entreetoets week 3 op basis van eerste literatuurstudie) getoetste leerdoelen: 6-10

Weging

 • Werkstuk: 70 %

 • Mondelinge presentatie: 10 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdracht 1: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Deze literatuurlijst dient ter informatie. Er hoeft geen literatuur van tevoren bestudeerd en/of aangeschaft te worden. De literatuur voor het werkstuk wordt door studenten zelf gezocht.

 • E. Natalie Rothman, The Dragoman Renaissance. Diplomatic Interpreters and the Routes of Orientalism (New York 2021).

 • E. Natalie Rothman, Brokering Empire. Trans-Imperial Subjects between Venice and Istanbul (New York 2016).

 • Eric Dursteler, Renegade women. Gender, identity, and boundaries in the early modern Mediterranean (Baltimore 2011).

 • Molly Greene, A Shared World. Christians and Muslims in the Early Modern Mediterranean (Princeton, 2000).

 • Julia Landweber, ‘Fashioning Nationality and Identity in the Eighteenth Century. The Comte de Bonneval in the Ottoman Empire’, The International History Review, 30 (2008) 1-31.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen