Studiegids

nl en

België (1830-1940): Een transnationaal perspectief

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Hoe is de geschiedenis van België verknoopt met de geschiedenis van de rest van de wereld? En welke historische methoden en begrippen zijn er eigenlijk geschikt voor het schrijven van een “transnationale geschiedenis” — oftewel een geschiedenis die nationale grenzen overstijgt?

Tijdens dit werkcollege bestuderen we de geschiedenis van België in transnationaal perspectief. We kijken in het bijzonder naar de lange eeuw vanaf het revolutiejaar 1830, toen België ontstond als natiestaat, tot en met het Interbellum. Deze periode werd gekenmerkt door wereldwijde ontwikkelingen die in België heel concreet gestalte kregen. Om te beginnen speelde de Eerste Wereldoorlog zich voor een belangrijk deel op Belgisch grondgebied af. Bovendien manifesteerde het multiculturele België zich tijdens het fin de siècle als een internationaal georiënteerde bron van vernieuwing, vooral op industriëel maar ook op politiek en cultureel gebied. Op het Afrikaanse continent speelde zich ondertussen een dramatische episode uit de Belgische én wereldgeschiedenis af: de Belgische koning Leopold II bestuurde er op hardvochtige wijze zijn eigen kolonie, Congo-Vrijstaat (later Belgisch-Congo).

De nauwe betrokkenheid van België bij wereldwijde gebeurtenissen en ontwikkelingen zoals de Eerste Wereldoorlog, industrialisatie en kolonisatie laat duidelijk zien dat de geschiedenis van België, hoe tegenintuïtief dit misschien ook klinkt, niet uitsluitend vanuit Belgisch perspectief begrepen kan worden. Omgekeerd biedt de geschiedenis van België een vruchtbare invalshoek voor het onderzoeken van globale ontwikkelingen.

Daarmee sluit dit werkcollege nauw aan bij het kerncollege ‘Global Connections,’ waarin de wereldwijde circulatie van mensen, goederen en ideeën centraal staat. Tijdens dit werkcollege bestuderen we, aan de hand van specifieke historische voorbeelden, hoe mensen, goederen en ideeën vanuit de hele wereld België veranderden. En andersom bestuderen we hoe Belgische mensen, goederen en ideeën de wereld veranderden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort: bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief;

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de 19e en 20e eeuwse geschiedenis van België.

 • 9) De student heeft kennis van en inzicht in recente historiografische debatten over wereldwijde en (trans)nationale geschiedschrijving.

 • 10) De student heeft kennis van en inzicht in recente historiografische debatten over Europees kolonialisme in de 19e en 20e eeuw, in het bijzonder over Belgisch-Congo.

 • 11) De student kan een mondelinge dialoog voeren met onderzoekers van de Belgische (wereld)geschiedenis en hiervan schriftelijk verslag doen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dient je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 1, 4d, 5

 • Opdracht 1 Schrijf een samenvatting (ca. 500 woorden) van een voorgeschreven wetenschappelijk artikel over de Belgische geschiedenis in transnationaal perspectief.
  getoetste leerdoelen: 2, 6-9

 • Opdracht 2 Formuleer een vraagstelling incl. motivatie
  getoetste leerdoelen: 2-4

 • Opdracht 3 Groepsopdracht: Interview samen een historicus met expertise op het gebied van de geschiedenis van Belgie en/of transnationale geschiedschrijving. Schrijf een beknopt verslag van jullie gesprek (ca. 700 woorden).
  getoetste leerdoelen: 1-2, 6-9, 11

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 15%

 • Gemiddelde opdrachten: 15%

 • Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Voorgeschreven literatuur

 • Gita Deneckere, Bruno De Wever en Tom de Pape, Een geschiedenis van België (zesde druk; Gent 2021). O.a. te verkrijgen bij Bol.com (e-book €21,99, gedrukt €29,99).

 • Daniel Laqua, The age of internationalism and Belgium, 1880–1930. Peace, progress and prestige (Manchester 2015). Online-access via UB Leiden.

 • Overige voorgeschreven literatuur wordt via Brightspace gedeeld.

Aanbevolen literatuur

 • Sophie De Schaepdrijver, De groote oorlog: het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam 1997).

 • Gita Deneckere, Leopold I. De eerste koning van Europa (Antwerpen 2012).

 • Raf de Bont, Darwins kleinkinderen. De evolutietheorie in België, 1865-1945 (Nijmegen 2013)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen