Studiegids

nl en

Kruisvaardersstaten in context: culturele diversiteit in twaalfde-eeuwse ‘frontier societies’

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De twaalfde-eeuwse Mediterrane wereld was een dynamisch gebied waarin mensen uit verschillende culturen met elkaar samenleefden en soms in conflict raakten. De late elfde eeuw zag enkele grote veroveringen die cruciaal waren voor de uitzonderlijke politieke situatie in het Mediterrane gebied in de daaropvolgende periode. De verovering van Sicilië door de Normandiërs (1060-1091) en de Eerste Kruistocht (1095-1099) leidden tot de stichting van Latijns-Christelijke staten in gebieden met een grote etnische, culturele en religieuze diversiteit. Hoe gingen de verschillende groepen in deze gebieden met elkaar om toen het stof eenmaal was opgetrokken? In de afgelopen decennia hebben veel wetenschappers hier antwoord op deze vraag getracht te geven. Tijdens deze collegereeks zullen we de belangrijkste debatten en theorieën over dit onderwerp behandelen en inzicht proberen te verkrijgen in de maatschappelijke dynamiek van twee uitgesproken multi-etnische en multireligieuze samenlevingen uit de twaalfde eeuw.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis van de belangrijkste theorieën omtrent twaalfde-eeuwse multireligieuze samenlevingen in het Mediterrane gebied, en de historisch-politieke contexten.

 • 9) kan kritisch reflecteren op de theorieën beschreven onder 8).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Presentatie
  getoetste leerdoelen: 2, 4, 8-9

 • Participatie/samenwerking (verwerkingsopdracht collegestof)
  getoetste leerdoelen: 1, 5, 8-9

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Presentatie: 20 %

 • Participatie/samenwerking: 20 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Houben, H. “Between Occidental and Oriental Cultures: Norman Sicily as a ‘Third Space’?”, in Stefan Burkhardt en Thomas Foerster (eds.) Norman Tradition and Transcultural Heritage. Exchange of Cultures in the 'Norman' Peripheries of Medieval Europe (Abingdon, 2013), 19-33.

 • Murray, A.V. “Franks and Indigenous Communities in Palestine and Syria (1099–1187): A Hierarchical Model of Social Interaction in the Principalities of Outremer”, in Albrecht Classen (ed.) East Meets West in the Middle Ages and Early Modern Times (Berlin, 2013), 291-309.

 • Overige literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

geen