Studiegids

nl en

Het Spel der Tronen: van laat-republikeinse imperatores naar het Romeinse keizerschap

Vak
2021-2022

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

 • Voor GLTC-studenten: overzicht Oude Geschiedenis 1 en/of 2 behaald. Studenten GLTC kunnen dit vak voor 5EC volgen.

Geschiedenis- en ONOS studenten die dit vak volgen voor hun afstudeerrichting hebben voorrang.

Beschrijving

Was het onafwendbaar dat de Romeinse Republiek zou uitmonden in een keizerrijk? Latere Romeinse schrijvers, die dweepten met de verloren gegane republikeinse vrijheden, schilderden Julius Caesar af als hèt cruciale figuur dat de Republiek de doodsteek gaf. Sommige hedendaagse historici volgen deze redenering en beschouwen Caesar als degene die de Republiek omverwierp – en zich altijd al had voorgenomen dit te doen.

Toch had zich al lang voor Caesar’s dictatorschap een machtsverschuiving voorgedaan waardoor de oude orde langzaam werd afgebroken. De landverdelingswetten van de gebroeders Gracchus worden traditioneel beschouwd als het begin van het einde. Na de opstand van de Italische bondgenoten en de tweestrijd tussen de veldheren Marius en Sulla bleek de Romeinse Senaat niet meer het centrale orgaan dat het ooit was. In dit college zullen we nader onderzoeken hoe de overgang van Republiek naar Keizerrijk tot stand kwam. Waren de burgeroorlogen van de eerste eeuw voor Christus een conflict tussen populares en optimates, of kunnen we eerder spreken van een machtsstrijd tussen ambitieuze individuen – een Game of Thrones? Hoe groot was de rol van het leger bij deze ontwikkeling? Werd de volksvergadering een machtsmiddel tegen de senaat? Wat was de rol van monumentale architectuur, en van muntslag? Hierbij bekijken we ook welke machtsmiddelen een fundamenteel onderdeel zouden gaan uitmaken van het Romeinse keizerschap. Het college zoomt in op de recente debatten onder historici, met behulp van enkele literaire, numismatische, epigrafische en archeologische bronnen.

De thematiek van dit werkcollege sluit aan bij het kerncollege ‘Grenzen van de Macht’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft inzicht verworven in de politieke structuur van de Late Romeinse Republiek;

 • 9) heeft inzicht verworven in de recente historische discussies over het einde van de Romeinse Republiek en hoe deze in het keizerschap doorleefde;

 • 10) heeft een introductie gekregen over de belangrijkste primaire bronnen over de Late Romeinse Republiek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie (ca. 15 minuten)
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1: voorbereiding secundaire literatuur ter voorbereiding van eerste colleges, inleveren discussievragen
  getoetste leerdoelen: 5-10

 • Opdracht 2: eerste versie inleiding en feedback geven op werk medestudent
  getoetste leerdoelen: 1; 2; 4-9

GLTC-studenten hebben de mogelijkheid dit werkcollege voor 5EC te volgen. In dat geval bedraagt de omvang van het werkstuk 3.000 woorden, en duurt de presentatie ca. 10 minuten.

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 5%

 • Opdracht 1: 10%

 • Opdracht 2: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn; bovenstaande weging geldt ook voor studenten die het vak voor 5EC volgen, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met het verschil in omvang van werkstuk en presentatie.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • F. Naerebout en H. Singor, De Oudheid, Amsterdam 2009, p. 274-285; 312-316.

Verdere literatuur wordt bij aanvang van het college bekend gemaakt via de bijbehorende Brightspace omgeving.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk). 

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga .

Opmerkingen

Niet van toepassing.