Studiegids

nl en

Innovaties in Onderwijs

Vak
2021-2022

Toegangseis

Alleen toegankelijk voor studenten van de Lerarenopleiding.

Beschrijving

Docenten krijgen tijdens hun onderwijscarrière voortdurend te maken met veranderingen in het onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van curriculumdoelen, gebruikte materialen, en didactische benaderingen. Onderliggende opvattingen over leren en onderwijzen zijn continu in beweging. Hierbij spelen processen op microniveau (de eigen onderwijspraktijk), mesoniveau (de sectie, het team en de school) en macroniveau (de nationale en internationale context) een rol. Het is voor iedere docent van belang om veranderingen in de eigen onderwijspraktijk te kunnen relateren aan de eigen opvattingen over leren en doceren, aan schoolbeleid en de nationale context.
In het eerste deel van de opleiding heeft de student vaardigheden ontwikkeld om de eigen onderwijspraktijk te kunnen analyseren en ontwikkelen en hierbij gebruik te maken van verschillende onderwijskundige concepten en theorieën. In het vak Innovaties in Onderwijs (IO) wordt hierop voortgebouwd, door innovaties in de eigen onderwijspraktijk te relateren aan ontwikkelingen binnen de sectie, de school en de nationale context. Hierbij staat de vraag centraal, welke factoren van invloed zijn op het succes van innovaties in het onderwijs. We definiëren ´innovaties´ in onderwijs in dit vak breed, zodat iedere verandering in schoolorganisatie, onderwijsleeromgeving, doceeraanpakken en leeractiviteiten eronder valt.

De student kiest een onderwijsinnovatie op de eigen school. Met behulp van verschillende theoretische perspectieven voert de student een analyse uit van de gekozen innovatie. Hierbij kunnen verschillende activiteiten ondernomen worden, zoals schoolbezoeken, interviews, vragenlijstonderzoek, bronnenanalyse etcetera. De analyse en conclusies worden verwerkt in een zelfgekozen presentatievorm.

Leerdoelen

  1. Je kunt met behulp van aangereikte theoretische perspectieven factoren beschrijven die van invloed zijn op processen en uitkomsten van onderwijsinnovaties.
  2. Je kunt verbanden leggen tussen de (eigen) onderwijsinnovaties, de visie en praktijk van collega- docenten, schoolbeleid, landelijk onderwijsbeleid, (vak)inhoudelijke en algemeen onderwijswetenschappelijke concepten, en visies op leren en onderwijzen.
  3. Je bent in staat om de innovaties en de verbanden tussen micro- meso- en macroniveau op een heldere beargumenteerde manier te presenteren.
  4. Je krijgt, onder andere door gesprekken met verschillende actoren in de school, een beter beeld van de formele en informele schoolorganisatie en over de positie die jij daarin zou willen en kunnen innemen.

Rooster

Het rooster en roosterwijzigingen zijn te vinden op deze website.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Stage

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Werkstuk

Toetsing en weging

Toetsing

De beoordeling van dit studieonderdeel vindt plaats in twee delen 1) het plan (voldaan/niet voldaan) en 2) de eindopdracht (cijfer).
Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het cijfer voor de eindopdracht vormt het eindcijfer voor het vak.

Herkansing

Deelopdracht 1 (het plan) en de eindopdracht kunnen worden herkanst. Zie hiervoor het overzicht* Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten*.

Literatuurlijst

Wordt door docent nader bekend gemaakt.

Contact

Het vak wordt door de eigen supervisor gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van het vak: Dr. N. Wieringa.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

In het vak Innovaties in Onderwijs maakt de student kennis met verschillende theoretische perspectieven die gebruikt kunnen worden om innovatieprocessen in het onderwijs te analyseren. De student gebruikt wetenschappelijke literatuur bij het analyseren van een onderwijsinnovatie op de eigen (stage)school.