Studiegids

nl en

Orangisten en Staatsgezinden in de Republiek, 1588-1795

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De politieke geschiedenis van de Republiek (1588-1795) werd onder andere gekenmerkt door conflicten tussen aanhangers van het huis van Oranje—Orangisten—en tegenstanders van de Oranjes—de Staatsgezinden. De termen ‘Orangisten’ en ‘Staatsgezinden’ suggereren dat beide groepen een consistente politieke agenda hadden. Maar in hoeverre was dit ook echt zo? In dit college zullen we deze vraag beantwoorden en onderzoeken hoe de spanningen tussen beide groepen de geschiedenis van de Republiek mede hebben bepaald. Hierbij zullen we met name aandacht besteden aan politieke crisisjaren, zoals de Bestandstwisten (1609-1621), de aanslag op Amsterdam (1650), het Rampjaar (1672), de Revolutie van 1688-89, de Plooierijen (1702-1708), de crisisjaren 1747-48, de Patriottenbeweging in de jaren 1780 en het einde van de Republiek in 1795. Aangezien de Republiek in de vroegmoderne tijd een belangrijke macht was in Europa en de wereld, gingen de conflicten tussen Orangisten en Staatsgezinden regelmatig over de geopolitieke belangen van de Republiek. Het thema van dit werkcollege sluit daarom goed aan op het Kerncollege (KC) 'Global Connections'.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) kan theoriën over partij en factie toepassen op de vroegmoderne Republiek;

 • 9) kan uitleggen hoe tegengestelde politieke belangen de geschiedenis van de Republiek hebben gevormd;

 • 10) kan een beredeneerd verband leggen tussen politiek debat en politieke verandering.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6, 8-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6, 8-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1: Groepsdebat
  getoetste leerdoelen: 1, 9

 • Opdracht 2: Bronreflectie
  getoetste leerdoelen: 3, 7

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 10%

 • Opdracht 2: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspacecursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

De docent stelt de literatuur beschikbaar.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing .

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.