Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Psychologie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de cursus Geschiedenis van de Psychologie wordt de aandacht gevestigd op de veranderlijkheid en feilbaarheid van kennis in het algemeen en psychologische kennis in het bijzonder. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat zowel wetenschapsinterne als -externe factoren aan de ontwikkeling van de psychologie hebben bijgedragen, en hoe de psychologie (ook nu nog) schatplichtig is aan andere wetenschappen en de filosofie.

De cursus behelst naast de geschiedenis van de psychologie van 1600 tot het begin van de cognitieve stroming binnen de psychologie in de 20ste eeuw:

  • een inleiding in de theorie en geschiedenis van de psychologie;

  • een inleiding in de filosofische terminologie; en

  • een (hernieuwde) kennismaking met maatschappijgeschiedenis.

Leerdoelen

De studenten:
1. Maken kennis met de belangrijkste historische opvattingen over de psychologie vanaf 1600 tot begin van de cognitieve stroming binnen de psychologie, en met basisbegrippen uit de filosofie over kennis en wereld;
2. Leren dat opvattingen over psychologie als wetenschap en het psychologisch functioneren van mensen door de tijd heen veranderen, en dat opvattingen over wat wetenschappelijk is, mede bepaald worden door ontwikkelingen in de maatschappij;
3. Leren een betoog op schrift te maken en een mondeling betoog voor te bereiden en uit te voeren. Deze vaardigheid bereidt voor op de noodzaak van schriftelijke en mondelinge presentatie en argumentatie tijdens de beroepsuitoefening.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.
Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december.
De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten en premasterstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.
Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur en 4 werkgroep bijeenkomsten van 2 uur. De colleges behandelen stof over de geschiedenis van de psychologie.

De werkgroep bijeenkomsten bieden oefeningen in argumenteren en bouwen discussie vaardigheden in de context van de grote thema’s van de geschiedenis en hedendaagse psychologie. Deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Toetsing

De stof voor het tentamen bestaat uit de literatuur en collegestof (zoals aangegeven door de docent). Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen (MC). Leerdoelen 1 en 2 worden hiermee getest. Leerdoel 3 wordt getest met de opdrachten tijdens de werkgroepen, waaronder een essay en een debat.

Elke werkgroepopdracht wordt beoordeeld met een 10-puntsbeoordelingsschema (zie het werkboek voor een berekening van het werkgroepcijfer). Het eind werkgroepcijfer telt mee in het eindresultaat van de cursus. Dit eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer (70%) en het werkgroepcijfer (30%). Echter, voor beide (MC tentamen en eindresultaat werkgroepen) moet minimaal een 5 als resultaat worden behaald.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Prof. F. van der Velde. Chapters on History of Psychology.
Beschikbaar op Brightspace.

Contact information