Studiegids

nl en

Praktijk 2a

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de tweejarige Educatieve masters.
Praktijk 2a is alleen toegankelijk voor studenten die Praktijk 1a en 1b hebben afgerond.

Beschrijving

Praktijk 2a start in het tweede semester. Voor studenten van het het 90 EC-traject start Praktijk 2a in het eerste semester van het tweede jaar.
Praktijk 2a omvat A) een praktijkdeel bestaande uit minimaal 40 klascontacturen waarvan minimaal 20 klokuren zelf lesgeven waarvan ten minste 10 uren in de bovenbouw en B) supervisie bestaande uit bijeenkomsten waarin studenten ervaringen uitwisselen en vanuit deze ervaringen een verbinding leggen met theorieën en modellen.

Voor nadere informatie zie www.iclon.nl/praktijk.

Leerdoelen

 • De student is in staat om met name voor leerlingen in de onderbouw van havo, vwo (en deels vmbo-t) activerend vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.

 • De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.

 • De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.

 • De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen

 • De student kan middels “modelgestuurd leren van succes” (MLS) theorie en praktijkkennis gebruiken om de eigen praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.

Rooster

Onderwijs op de universiteit is doorgaans op maandag ingeroosterd. Het rooster en roosterwijzigingen zijn te vinden op deze website.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Studiebegeleiding

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • stage

A) Praktijkdeel: Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen, deelnemen aan schoolactiviteiten en ontwerpen van lesmateriaal. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (SO/WPB) en met de supervisor (ICLON).
B) Supervisie (ICLON): werkcolleges, intervisie en zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Praktijkdeel: Analyse van het eigen functioneren + feedback/beoordeling van begeleiders op school. Materialen en instructie voor beoordeling zijn te vinden op Brightspace (Praktijk course) of via de volgende link www.iclon.nl/praktijk.

 • Supervisie: Verslag waarin de eigen ontwikkeling en het functioneren in de praktijk wordt beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd. Beoordeling vindt plaats op basis van aspecten uit de rubric Professional en leidt tot het oordeel voldaan/niet voldaan. Alleen als de opdrachten met voldaan worden beoordeeld, heeft de student toegang tot onderdeel 2b.
  Voor de tentamendata zie de Syllabus Praktijk en Supervisie en het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het eindoordeel van het vak komt tot stand door een beoordeling van het praktijkdeel aan de hand van rubrics behorend bij vijf beroepsrollen (Professional, Regisseur, Vakdidacticus, Pedagoog en Lid Schoolorganisatie,) waarbij de rubrics uitgangspunt vormen voor een sterkte/zwakte analyse van het functioneren in de praktijk. Om het vak te kunnen afronden moet het deelverslag voor Supervisie beoordeeld zijn met 'voldaan'.

Herkansing

In overleg met de supervisor wordt een leerovereenkomst met concrete doelen en procesafspraken (inclusief tijdpad en beoordelingsmoment van de herkansing) vastgesteld.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur

 • Ebbens & Ettekoven (2020), Effectief leren: basisboek (vijfde druk), Noordhoff, ISBN 9789001896522

 • Teitler, P.I. (2017), Lessen in orde (derde druk), Coutinho, ISBN9789046905531; de tweede druk uit 2016 is ook toegestaan.

 • Bij supervisiebijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van literatuur die aangereikt wordt bij andere onderdelen, als Leren & Instructie 1 (Reader), Vakdidactiek en/of Pedagogiek, en de vakinhoudelijke vakken.

Contact

Het vak wordt door de eigen supervisor gegeven.
Coördinator Beroepspraktijk: Dr. N.A.H. Belo.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Tijdens supervisie leren studenten op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.
In de praktijk worden bovendien in het algemeen de data verzameld voor de onderzoekjes die binnen de overige curriculumonderdelen plaats vinden.