Studiegids

nl en

Praktijk 2b

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de tweejarige Educatieve masters.
Praktijk 2b is alleen toegankelijk voor studenten die Praktijk 1a, 1b en 2a hebben afgerond

Beschrijving

Praktijk 2b start in het tweede semester. Voor studenten van het 90 EC-traject start Praktijk 2b in het eerste semester van het tweede jaar.

Praktijk 2b omvat A) een praktijkdeel bestaande uit minimaal 90 klascontacturen waarvan minimaal 20 klokuren observeren en minimaal 45 klokuren zelf lesgeven waarvan ten minste 30 uren in de bovenbouw van havo, vwo en B) supervisie bestaande uit bijeenkomsten waarin studenten ervaringen uitwisselen en vanuit deze ervaringen een verbinding leggen met theorieën en modellen.

Voor nadere informatie zie www.iclon.nl/praktijk.

Leerdoelen

 • De student is in staat om met name voor leerlingen in de onderbouw van havo, vwo (en deels vmbo-t) activerend vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.

 • De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.

 • De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.

 • De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen

 • De student kan middels “modelgestuurd leren van succes” (MLS) theorie en praktijkkennis gebruiken om de eigen praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.

 • De student kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school. Hij/zij kan hier ook het meso- en macroniveau bij betrekken.

Rooster

Onderwijs op de universiteit is doorgaans op maandag ingeroosterd. Het rooster en roosterwijzigingen zijn te vinden op deze website.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Studiebegeleiding

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Stage

A) Praktijkdeel: Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen, deelnemen aan schoolactiviteiten en ontwerpen van lesmateriaal. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (SO/WPB) en met de supervisor (ICLON).
B) Supervisie (ICLON): werkcolleges, intervisie en zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

 • A) Praktijkdeel: Toetsing en beoordeling van Praktijk 2b gebeurt op basis van 360° feedback (inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de Syllabus, onderdeel Praktijk 2b) en een beoordelingsgesprek. Op basis van informatie over het functioneren van de student in de praktijk (van leerlingen, begeleiders op school (SO/WPB), schoolleiding) formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het beoordelingsgesprek van Praktijk 2b met de begeleider op school (SO/WPB) en de student wordt besproken. De beoordeling vindt plaats aan de hand van alle rubrics, behalve die van vakdidactisch onderzoeker. Materialen en instructie voor beoordeling zijn te vinden op Brightspace (Praktijk course) of via de volgende link: www.iclon.nl/praktijk

 • B) Supervisie: Verslag waarin de eigen ontwikkeling en het functioneren in de praktijk wordt beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd. Inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de Syllabus, onderdeel Supervisie. Bij de beoordeling wordt de rubric Professional gebruikt.

Voor de tentamendata zie de Syllabus Praktijk en Supervisie en het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door een beoordeling van het praktijkdeel aan de hand van rubrics behorend bij vijf beroepsrollen (Professional, Regisseur, Vakdidacticus, Pedagoog en Lid Schoolorganisatie,) waarbij de rubrics op minimaal niveau 2 beoordeeld moeten zijn. Om het vak te kunnen afronden moet het deelverslag voor Supervisie beoordeeld zijn met 'voldaan'.

Herkansing

In overleg met de supervisor wordt een leerovereenkomst met concrete doelen en procesafspraken (inclusief tijdpad en beoordelingsmoment van de herkansing) vastgesteld.

Verplichte literatuur

 • Ebbens & Ettekoven (2020), Effectief leren: basisboek (vijfde druk), Noordhoff, ISBN 9789001896522

 • Teitler, P.I. (2017), Lessen in orde (derde druk), Coutinho, ISBN9789046905531; de tweede druk uit 2016 is ook toegestaan.

 • Bij supervisiebijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van literatuur die aangereikt wordt bij andere onderdelen, als Leren & Instructie 1 (Reader), Vakdidactiek en/of Pedagogiek, en de vakinhoudelijke vakken.

Contact

Het vak wordt door de eigen supervisor gegeven.
Coördinator Beroepspraktijk: Dr. N.A.H. Belo.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Tijdens supervisie leren studenten op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.
In de praktijk worden bovendien in het algemeen de data verzameld voor de onderzoekjes die binnen de overige curriculumonderdelen plaats vinden.