Studiegids

nl en

Vakdidactische Verdieping

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Educatieve master die Vakdidactiek 1 en Praktijk 1a en Praktijk 1b hebben afgerond.

Beschrijving

Ten behoeve van de vakdidactische verdieping kiezen studenten een thema uit de didactiek van het eigen schoolvak waarin zij zich nader specialiseren. Elke student heeft al onderzoekservaring vanwege het doctoraal-of masteronderzoek, maar deze heeft veelal geen betrekking op de didactiek van het eigen schoolvak in de context van het voortgezet onderwijs. De student voert een praktijkgericht onderzoek uit rond de didactiek van het schoolvak, toegespitst op een thema uit vakdidactiek 2. De vakdidactische verdieping wordt op basis van een goedgekeurd plan uitgevoerd.

Leerdoelen

  • Je kunt een onderwerp uit de eigen onderwijspraktijk vertalen naar hanteerbare en onderzoekbare vraagstellingen voor vakdidactische verdieping.

  • Je kunt een geschikt onderzoeksontwerp en geschikte methoden van dataverzameling en data–analyse selecteren voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

  • Je kunt op basis van een goedgekeurd onderzoeksplan evaluaties uitvoeren en deze op academisch niveau beschrijven.

Rooster

Het rooster en roosterwijzigingen zijn te vinden op deze website.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Zelfstandige (literatuur)studie: bestuderen literatuur, praktijkverkenning, ontwerp materialen en plan van aanpak

  • Overig: uitvoering dataverzameling in de praktijk.

Toetsing en weging

Toetsing

Vakdidactische these (artikel vorm): verslag van de vakdidactische verdieping van maximaal 4000 woorden, exclusief referenties en bijlagen. Hierbij wordt de rubric vakdidactisch onderzoeker gebruikt.
Voor de tentamendata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het cijfer van de Vakdidactische these vormt het eindcijfer van het vak.

Herkansing

Bij de herkansing worden dezelfde eisen gesteld aan het eindproduct (vakdidactische these) als bij de eerste kans. Zie voor de deadline het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Literatuurlijst

Aanbevolen literatuur

Inschrijven

Contact

Het vak wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: Dr. M. Dam.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

In dit curriculumonderdeel wordt voortgebouwd op de bij vakdidactiek 1 en 2 besproken vakdidactische inzichten, bijbehorende wetenschappelijk artikelen en methoden van dataverzameling (bv. hardop denk opdracht). In de verschillende fasen van ontwerponderzoek komt onderzoek als volgt aan bod:
fase 1: exploratie van theoretische achtergronden in bestaande vakdidactische literatuur, deze theoretische voorbereiding voor het VDV vindt grotendeels in de masterthesis-fase plaats fase 2: formuleren van ontwerpcriteria naar aanleiding van literatuur
fase 3: (formatieve) evaluaties m.b.v. onderzoeksinstrumenten als vragenlijsten, hardop denk protocollen, interviews, learner reports en inhoudsanalysen van leerlingwerk.
Fase 4: Kritische terugkoppeling van eigen onderzoeksuitkomsten en -opzet naar literatuur.