Studiegids

nl en

Publieke waarden en Ethiek (Overgangsregeling)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit is een vak in het kader van een overgangsregeling. Als gevolg van herstructurering van het MPS-programma per academisch jaar 2021-2022 komt het oude vak Publieke Waarden en Ethiek te vervallen per januari 2022. Dit vak is dus alleen bedoeld voor studenten die het in academisch jaar 2020-2021 of in academisch jaar 2021-2022 (september/oktober 2021) niet af hebben kunnen ronden en moeten herkansen. Daadwerkelijke eerdere deelname aan de cursus is niet nodig om van deze overgangsregeling gebruik te maken. Het is genoeg als studenten dit vak in genoemde periodes hadden moeten afronden.

Beschrijving

Deze collegereeks gaat over publieke waarden (als bouwstenen van overheidshandelen) en bestuursethiek (de kritische bezinning op het juiste handelen en morele oordeelsvorming in de publieke sector). Dit zijn belangrijke onderwerpen. Discussies over ‘goed’ en ‘fout’ openbaar bestuur zijn immers aan de orde van de dag. Deels gebeurt dat in de context van individuele gevallen van corruptie of anderszins niet-integer bestuurlijk handelen. Deels gebeurt dit ook in de context van een bredere evaluatie van overheidshandelen, in termen van waarden als rechtmatigheid, efficiëntie en effectiviteit. In dit vak komen meer conceptuele vragen aan bod, met name over de betekenis van begrippen als het publieke en het publieke belang (vooral in relatie tot het private), publieke waarden, normen, integriteit en/of corruptie. Ook komen vragen aan bod over de publieke waarden die door overheden in het algemeen en door ambtenaren en politici in het bijzonder kunnen of zouden moeten worden beschermd en bevorderd en hoe dat eigenlijk moet gezien de eigenheid en complexiteit van de publieke sector en specifieke problemen zoals vuile en vele handen. Daarbij dient zich ook ethiek aan, oftewel de gedegen reflectie op morele problemen in het openbaar bestuur. In het vak wordt ook de stand van zaken besproken met betrekking tot anti-corruptie en integriteitsbeleid in organisaties en landen, in het heden en vooruitkijkend naar toekomstige trends. Studenten verwerven in deze cursus zo uiteindelijk kennis van bestuurskundige concepten en theorieën over publieke waarden en ethiek, leren kritisch te reflecteren op normatieve vraagstukken in de nationale en internationale bestuurspraktijk en leren nadenken over oplossingen. Wij behandelen hiertoe belangrijke literatuur en bespreken voortdurend relevante casuïstiek.

Leerdoelen

In dit vak staan de volgende leerdoelen centraal:

  • Kennis krijgen van klassiek en hedendaags onderzoek naar (publieke) waarden in de bestuurskundige literatuur.

  • Inzicht krijgen in het unieke en waarden geladen karakter van openbaar bestuur en bestuurskunde.

  • Inzicht krijgen in aard en diversiteit en/of eenheid van (publieke) waarden.

  • Het vermogen ontwikkelen om op gevorderd niveau een theorie gedreven analyse te maken van normatieve onderwerpen en vraagstukken in de publieke sector in het algemeen en op waarden geladen claims op het eigen terrein van specialisatie in het bijzonder.

  • Het ontwikkelen van vaardigheden om ethisch te reflecteren en te argumenteren over (publieke) waardenvraagstukken in de bestuurlijke praktijk met gebruik van bestuurskundige theorie.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit is een vak in het kader van een overgangsregeling (zie eerder bij Toegangseisen). Dit betekent dat het vak in een afgeslankte maar desalniettemin hoogwaardige manier wordt aangeboden.

Dat gebeurt op de volgende manier:
1. Studenten verkrijgen toegang tot al het materiaal, i.e. de slides en de opgenomen colleges van de laatste of voorlaatste keer (afhankelijk van beschikbare opnames) dat dit vak volledig werd aangeboden.
2. Er worden drie hoorcolleges georganiseerd, waarin de docent op basis van vragen van studenten de hoofdlijn uit de stof en eventuele bijzonderheden behandelt. Studenten kunnen in deze colleges op eigen initiatief en op basis van zelfstandige voorbereiding (lezen van literatuur en het bekijken van de eerder opgenomen colleges) vragen stellen over de stof zoals deze is behandeld tijdens de laatste keer dat het vak volledig gegeven is. Dit zullen dus geen reguliere hoorcolleges zijn waar de docent aan de hand van slides etc. uitvoerig op de stof ingaat.

o Tijdens college 1 kunnen studenten vragen stellen m.b.t. de stof van week 1 en 2. Ook kunnen studenten vragen stellen over het te schrijven paper.
o Tijdens college 2 kunnen studenten vragen stellen m.b.t. de stof van week 3 en 4.
o Tijdens college 3 bespreken wij de stof van week 5 t/m 7. Studenten kunnen ook vragen stellen over het te maken tentamen.

Totale studielast is 140 uur waarvan:

Drie hoorcolleges: 6 uur
Examen plus inzage: 4 uur
Zelfstudie: 130 uur

Toetsing en weging

  • Een korte schrijfopdracht (een kritische theoriegedreven analyse van een actueel moreel vraagstuk in het Nederlandse openbaar bestuur) (35%) (deelcijfer 1)

  • Een schriftelijk tentamen met open vragen (65% van het eindcijfer) (deelcijfer 2)

  • Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door middel van een gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers. Het vak is behaald als ieder deelcijfer tenminste een 5,5 is. Er is dus geen compensatie tussen onderdelen mogelijk.

  • De toets vorm van de eerste kans en de eventuele herkansing is gelijk.

  • Reeds behaalde deelcijfers uit het tweede semester van academisch jaar 2020-2021 en het eerste semester van academisch jaar 2021-2022 blijven geldig en kunnen worden meegenomen naar dit vak. Studenten moeten de docent hier zelf van op de hoogte brengen.

Literatuurlijst

Voor deze cursus worden losse artikelen voorgeschreven die digitaal beschikbaar zullen zijn. Er wordt geen handboek voorgeschreven. In de vakwijzer die t.z.t. op Brightspace zal verschijnen worden alle links naar literatuur opgenomen.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken en werkgroepen in uSis in mogelijk vanaf 16 december, 13.00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. A.D.N. Kerkhoff a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen