Studiegids

nl en

Vergelijkend Publiek Management (MPS)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de masteropleiding ‘Management van de Publieke Sector’. Dit is een keuzevak dat hoort bij de specialisatie Strategie, Advisering en Verandermanagement.

Beschrijving

Publieke managers zijn er in vele soorten en maten. Ze leiden afdelingen en teams, beleidsdepartementen, en soms gehele gemeentelijke apparaten, ministeries, of uitvoeringsorganisaties. Hoe ze met complexe uitdagingen omgaan en welk handelingsrepertoire ze daarvoor (kunnen) inzetten, is de kernvraag in deze module. We kijken naar dit vraagstuk vanuit een internationaal vergelijkend perspectief. Dit is niet alleen relevant omdat we veel kunnen leren van best practices uit andere landen – met soms heel andere governance regimes – maar ook omdat het werkveld en de scope van publieke managers zelf internationaliseert. Of het nu gaat om de beleidsafstemming en -adaptatie tussen Den Haag en Brussel of onderhandelingen met counterparts uit China, India, de VS en het VK; kennis van andere systemen en bestuursculturen behoort in toenemende mate tot de essentiele bagage van (toekomstige) publieke managers.

Door middel van gezaghebbende studies en cases uit diverse werelddelen vergelijken we in deze module voor welke uitdagingen publieke managers staan en hoe ze daar mee omgaan, en reflecteren we kritisch op wat dat voor managers in het Nederlandse openbaar bestuur betekent. Kernthema’s die worden behandeld, zijn onder meer:

  • Politiek-ambtelijk samenspel in verschillende bestuurssystemen en -culturen: hoe kun je als publieke manager politiek behendig opereren en tegelijkertijd loyale tegenspraak en kritisch advies geven?

  • Integer opereren in verschillende bestuurssystemen en -culturen: welke integriteitsinstrumenten en typen leiderschap dragen bij aan integere publieke organisaties, met inachtneming van culturele context?

  • Innovatie en verandermanagement: welke beperkende en stimulerende factoren kunnen we identificeren in verschillende bestuurlijke contexten en welke lessen kunnen we uit deze vergelijking trekken voor de Nederlandse situatie?

Ook zullen (internationale) topmanagers uit de publieke sector door middel van gastcolleges hun licht laten schijnen op hoe zij met de uitdagingen van deze tijd omgaan binnen de beperkingen en mogelijkheden van hun specifieke context.

Studenten doen een eigen (literatuur)onderzoek waarin ze een uitdaging uit hun eigen werkpraktijk vergelijken met die in een land naar keuze, met als doel aanbevelingen te formuleren voor een effectieve omgang met deze uitdaging op basis van best practices en innovaties uit het buitenland.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Verschillen en overeenkomsten in de uitdagingen en kansen van publieke managers in verschillende regimes te duiden en effectiever lessen vanuit andere contexten toe te passen

  • Zich bewust te zijn van de verschillen in de aanpak van uitdagingen door publieke managers tussen landen en regio’s

  • Behandelde concepten en tools te kunnen toepassen op (internationale) casestudies, en hieruit snel best practices te destilleren voor de eigen professionele praktijk

  • Eigen internationaal vergelijkend onderzoek te verrichten op het gebied van publiek management

  • Organisaties en managers te kunnen adviseren op het gebied van publiek management vanuit een internationaal vergelijkend perspectief

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de Studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges & gastcolleges 2 uur per week x7 weken = 14 uur.
Zelfstudie en voorbereiding van de adviesnota = 126 uur.

Toetsing en weging

De eindopdracht is een ‘memo-to-self’; een beknopte maar evidence-based adviesnotitie van 1500 woorden all-in. Nadere details worden tijdens de colleges besproken. Studenten worden aangemoedigd hun ideeën en aanpak te bespreken met de docent. Deadline eindopdracht (in te leveren via Brightspace): 27 oktober 2021 om 23.59 uur

Het eindcijfer is gebaseerd op de adviesnotitie. Criteria en verwachtingen worden besproken tijdens college. Van belang zijn een heldere structuur; helder, zakelijk en grammaticaal correct taalgebruik; en realistische actieperspectieven voor de geadresseerde.

Daarnaast worden aanwezigheid en participatie tijdens colleges verwacht en gemonitord en zijn deze ook vereist om het vak op voldoende wijze af te kunnen ronden. Studenten mogen eenmaal zonder opgaaf van reden afwezig zijn.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Alle literatuur en cases worden voor aanvang van de cursus via Brightspace ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis voor het vak kan vanaf 15 juli, 13.00 uur.
Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Prof.dr. Z. van der Wal z.van.der.wal@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen