Studiegids

nl en

Mensenhandel: Een interdisciplinair perspectief (combivak)

Vak
2021-2022

Deze vakbeschrijving is voorlopig in die zin dat er nog een enkele aanpassing zal plaatsvinden.

'Mensenhandel: Een interdisciplinair perspectief' zijnde combivak met 'Mensenhandel: Een benadering vanuit juridisch, beleidsmatig en sociaalwetenschappelijk perspectief'.

NB: dit vak is ook beschikbaar als keuzevak. Klik hier om naar de vakbeschrijving van het keuzevak te gaan.

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.
Bij een grotere inschrijving dan 22 studenten wordt daarbinnen voorrang gegeven aan studenten Criminologie

Beschrijving

Miljoenen mensen worden jaarlijks slachtoffer van mensenhandel. Verschillende non-profit- en overheidsinstellingen schatten dat mensenhandel wereldwijd een van de grootste criminele activiteiten is. Slachtoffers krijgen vaak te maken met ernstige fysieke en psychische problemen.
Mensenhandel maakt inbreuk op de persoonlijke vrijheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit: fundamentele mensenrechten die zijn neergelegd in de belangrijkste mensenrechtenverdragen. Mensenhandel en mensensmokkel worden vaak met elkaar verward. Waar het bij mensensmokkel gaat om het vrijwillig, maar doorgaans tegen betaling, oversteken van grenzen, gaat het bij mensenhandel in de kern om uitbuiting. Mensenhandel kent daarom vele verschijningsvormen, zowel binnen een land als grensoverschrijdend. Enkele voorbeelden hiervan, die ook in dit vak aan de orde zullen komen zijn gedwongen prostitutie, arbeidsuitbuiting, gedwongen verwijdering van organen, criminele uitbuiting en zogenaamde ‘loverboyproblematiek’.

Dit keuzevak verbindt de actuele wetenschappelijke inzichten omtrent mensenhandel met praktijkkennis en -ervaring, doordat het wordt aangeboden door het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden i.s.m. de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen te Den Haag. Het vak is interdisciplinair opgezet. Het juridische perspectief is in dit vak vooral gericht op de strafbaarstelling van mensenhandel in Nederland en de wisselwerking daarvan met het internationale en Europese recht. Maar er wordt ook verder gekeken dan het strafrecht. De aanpak van mensenhandel omvat meer dan de aanpak van daders; de vraag naar de preventie van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers zijn belangrijke gezichtspunten die een ‘rechtsgebiedoverstijgende’ blik noodzakelijk maken. Inzichten uit de Criminologie en bredere sociale wetenschappen zijn onontbeerlijk voor het verkrijgen van inzicht in mensenhandel en een effectief beleid ten aanzien van zowel slachtoffers als daders; daarom is er binnen dit vak ook veel plaats voor het criminologische en beleidsmatige perspectief.

De aanpak van mensenhandel wordt in dit vak steeds op verschillende niveaus besproken. De interactie tussen internationale, Europese en nationale ontwikkelingen is een terugkerend thema. Maar het vak gaat ook verder. Voor een sluitende aanpak van mensenhandel blijkt het nodig dat ook maatregelen worden genomen op regionaal en lokaal niveau. Daardoor raken nieuwe partijen bij de aanpak van deze vorm van zware criminaliteit betrokken, en dat doet nieuwe en prikkelende vragen rijzen. Mag het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld informatie met gemeenten delen? Hoe kunnen regionale en lokale organisaties het beste met nationale organisaties samenwerken? Doordat de verschillende niveaus en perspectieven steeds weer terugkeren, krijgt de student inzicht in het complexe fenomeen en de vele invalshoeken van waaruit het bestudeerd kan worden.

Leerdoelen

Doel van het vak
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt uitleggen wat de problematiek van de mensenhandel behelst, waaronder mede begrepen de sociaal-wetenschappelijke achtergronden, relevante wet- en regelgeving en het belang van een interdisciplinaire benadering;
2. U kunt de keten van preventie, handhaving en berechting en de rol en bevoegdheden van de relevante actoren daarbinnen op het gebied van de bestrijding van mensenhandel, zowel op internationaal als nationaal niveau, uitleggen;
3. U bent in staat om kennis van wetgeving en rechtspraak toe te passen op een casus met passende aandacht voor de maatschappelijke, sociaal-wetenschappelijke en ethische context van het fenomeen.
4. U bent in staat om – afhankelijk van de eigen discipline – sociaalwetenschappelijke of juridische vraagstukken met betrekking tot de mensenhandel-problematiek uit te leggen, te analyseren en daar – zowel mondeling als schriftelijk – gefundeerd op te reflecteren.
5. U kunt op basis van kennis en inzicht uit het vak een gemotiveerd advies formuleren ten aanzien van een specifiek onderdeel van de aanpak van mensenhandel.

Periode

Dit vak zal plaatsvinden op de maandagen van 09:15-13:00 uur. Rooster details - Schedule details (leidenuniv.nl)

Onderwijsvorm

Seminars
Aantal à 4 uur: 5

Namen docenten: Dr. Ieke de Vries, Instituut voor Strafrecht & Criminologie i.s.m. experts van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de Recherche van inspectie SZW en andere gastsprekers.

Vereiste voorbereiding door studenten: grondige bestudering van de stof vooraf.

Aanwezigheid bij en participatie aan dit vak is natuurlijk verplicht. Zoals bij alle vakken van HC Law. Dit, mede i.v.m. het karakter en de opzet van HC Law en de vakken daarvan, die daardoor mede de status van praktische oefening hebben.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Voorafgaand en tijdens de seminars werkt u aan opdrachten, die mede als oefening dienen voor de eindopdracht. De uitwerkingen van de opdrachten worden gebundeld in een portfolio. Mede vanwege het karakter van praktische oefening is het opstellen van een compleet portfolio een verplicht onderdeel van het vak; alle opdrachten dienen met goed gevolgd te worden afgerond om het vak te kunnen afronden.

 • De eindbeoordeling van het vak bestaat uit 1) een onderzoeksvoorstel en 2) een afsluitend paper over een te kiezen deelthema dat samenhangt met mensenhandel en/of de aanpak daarvan. Het onderzoeksvoorstel en het paper mogen worden geschreven in het Nederlands of Engels, waarbij de nadruk op juridische, sociaal-wetenschappelijke, of beleidsmatige aspecten ligt. De precieze eisen voor het het onderzoeksvoorstel en het paper zullen in een aparte paperhandleiding uiteen worden gezet.

 • Het eindcijfer voor het onderzoeksvoorstel (30%) en het paper (70%) vormen tezamen het eindcijfer van het vak.

 • Indien u een onvoldoende heeft behaald voor het onderzoeksvoorstel, het afsluitende paper, of het portfolio wordt u hiervoor een herkansingsmogelijkheid aangeboden.

Inleverprocedures

Het paper dient te worden ingeleverd op papier bij de docent en digitaal via een link op Brightspace (met plagiaatcontrole). Verdere details over de inleverprocedure worden t.z.t. bekendgemaakt.

Examenstof

Alle voorgeschreven literatuur (boek & alle aanvullende teksten op Brightspace) inclusief de stof (inclusief beeld en audio-materiaal) zoals aan de orde gekomen tijdens hoor- en werkcolleges.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Ten Kate, W.J.B. (laatste druk), Praktijkwijzer Strafrecht. Mensenhandel - moderne slavernij, Wolters Kluwer

Diverse wetenschappelijke artikelen, voor aanvang van het vak toegankelijk te maken via Brightspace.

Aanmelden

Via de administratie van Honours College Law honours@law.leidenuniv.nl.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. I. de Vries

 • Werkadres: Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Tijdens het spreekuur (zie Brightspace)

 • Telefoon: 071 – 527 3512

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag. 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7324

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl