Studiegids

nl en

Student-assistent onderzoek (participatie in en bijdrage aan facultair wetenschappelijk onderzoek)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law. Tevens wordt een kennismakings- en geschiktheidsgesprek gevoerd met de studenten die zich hebben aangemeld. Teneinde voldoende beslagen ten ijs te komen geldt in beginsel als ingangseis ook dat je een vak uit de 4e Pijler (van HC Law) moet hebben gedaan: ‘onderzoekvaardigheden en wetenschapsfilosofie’.

Welke vakken dat betreft kan je zien in het Pijleroverzicht van jouw cohort (dat is opgenomen in de Brightspace-omgeving).
Op dit moment is dat natuurlijk het vak ‘Onderzoek naar Recht in de Samenleving’. (Maar) in het Pijleroverzicht is ook aangegeven dat een van de volgende vier vakken ook voldoen: 'Gender en recht' en ‘Terrorisme en terrorismebestrijding ‘ en 'Understanding Imprisonment' alsmede ‘Using the Rule of Law … The Case Bosnia-Herzegowina’.
En een HC Law student 3e jaars ba Criminologie voldoet sowieso aan deze eis gelet op diverse vakken in dit curriculum die betrekking hebben op voorbereidende zaken.
Neem in geval van complicaties of deficiëntie m.b.t. deze eis contact op met de vakcoördinator.

Beschrijving

Een van de onderdelen van het programma van HC-Law is dat de studenten op enigerlei wijze worden betrokken bij facultair wetenschappelijk onderzoek van medewerkers. Studenten maken kennis met dergelijk onderzoek, zien en ervaren hoe zich dat voltrekt, leveren daaraan bijdragen, en ondergaan dienaangaande een leerproces. Het betreft jaarlijks vele en heel diverse projecten en onderwerpen. De ‘onderzoeksassistent’ kan in ruime zin worden ingezet bij aangelegenheden betreffende wetenschappelijk onderzoek en projecten. Zie hieronder. De wijze waarop studenten daaraan deelnemen en daarin participeren kan vele vormen hebben. Ook bijvoorbeeld het mede opzetten van en inhoudelijk betrokken zijn bij een symposium of wetenschappelijk congres behoort tot de mogelijkheden. Belangrijk is dat studenten actief zijn en veel doen.

Gedurende de periode van en met corona maatregelen (d.w.z. sedert half maart 2020 en dus ook in het studiejaar 2020-2021) is gebleken dat bijna alle onderzoeksprojecten min of meer gewoon konden doorgaan (op slechts één project na), en in sommige gevallen zelfs nieuwe konden worden opgestart. Soms weliswaar enigszins behelpen en met improviseren – maar toch! En prachtig was bv. om te zien hoe het onderzoeksproject (met een aantal studenten) naar een nieuwe praktijk van ‘mondelinge vonnissen’ (bij de rechtbank Den Haag) door corona werd en moest worden aangepast naar een onderzoek naar ‘digitale rechtszittingen’ - dus plots nóg actueler, sedert en door corona!

De omvang is 5 of 10 ec. De omvang alsmede de periode en wekelijkse intensiteit wordt bepaald door enerzijds de mogelijkheden en behoefte van het onderzoek en de onderzoekers en anderzijds de mogelijkheden (beschikbare tijd) van studenten

Leerdoelen

Doelstelling van het vak: Studenten betrekken bij facultair wetenschappelijk onderzoek. Belangrijk is dat een student kennis maakt met dergelijk onderzoek, ziet en meemaakt en beleeft hoe zich dat voltrekt, daaraan bijdragen levert, daarin participeert, en dienaangaande een leerproces ondergaat.

Onderwijsvorm

Onderzoek – soort practicum en privatissimum

Ter oriëntatie over wat voor soort mogelijke projecten het gaat volgt onderstaand een greep uit de lijst ‘Overzicht projecten onderzoeksassistent’ van de afgelopen jaren:
1. Oneerlijke prijzen en misleidende prijsaanbiedingen
2. Het leefklimaat in Nederlandse gevangenissen
3. Thuiswerken en arbeidsrecht
4. Leiden Advocacy Project on Plastic
5. Mensenhandel – arbeidsuitbuiting
6. Equality in youth justice & Sentencing children for murder
7. Oral hearings at the International Court of Justice
8. Ethische en maatschappelijke impact van data science projects
9. Law and healthcare robots
10. De procespositie van minderjarigen in het civiel recht
11. Pilot Jongerenrechtbanken in Amsterdam
12. Legal visuals; ‘van Tekst en naar Beeld: een (r)evolutie in de juridische opleiding en rechtspraktijk’
13. Onderzoek naar affaires waarbij vrijheid van meningsuiting in het gedrang kwam/komt (bv. vanwege oliebelangen en terrorismedreiging).
14. Hoger beroep in civiele zaken
15. Internationaal vergelijkend onderzoek naar het voorportaal van de civiele procedure
16. De Europese integratie van het financiële recht.
17. Familierecht, mensenrechten en kinderrechten
18. Kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie.
19. De invloed van lange-termijn gevangenisstraf
20. The Review Mechanism for the UN Convention against Corruption: Just a ‘Toothless’ Treaty Body?
21. Is het mogelijk de invloed die Tweede Kamerleden hebben te meten en te bezien hoe dat bijdraagt aan electoraal succes?
22. Klokkenluiders & Whistle Blowers
23. Rescue of Business in Insolvency Law
24. Rechtvaardigheidsoordelen in relatie tot relevante slachtofferervaringen
25. Onderzoek over de toepassing van het rechterlijk pardon
26. Nieuwe vormen van publieke financiering van maatschappelijke projecten
27. Onderzoek ‘Study on Financial securities law and private international law’
28. Rolopvattingen van de rechter
29. Schadeafhandeling en -vergoeding na de gaswinning in Groningen
30. Empirisch onderzoek naar de handhaving van bestuursnormen door de curator
31. Europees Bewijsrecht
32. Kwantitatief onderzoek naar de proceskostenveroordeling in IE-zaken (art. 1019h Rv).

Toetsing

Opdrachten onderzoek – practica en privatissima

Aanmelden

Op 6 september 2021 vindt de 3e jaars voorlichtingsbijeenkomst plaats over o.a. dit vak.

Ronde de 3e of 4e week van september 2021 ontvangen de 3e jaarsstudenten een overzicht van de diverse onderzoeksprojecten en mogelijkheden tot participatie in en bijdrage en deelname aan facultair wetenschappelijk onderzoek zoals die dan bekend zijn (meestal zijn dat er 15-20). In januari/februari 2022 wordt, in een soort 2e ronde, nogmaals een mail gestuurd met de nog beschikbare en eventueel nieuwe onderzoeksprojecten (meestal zijn dat er 5-8).
Bij ieder project wordt vermeld:
onderwerp, naam begeleider(s), afdeling, periode, aantal studenten, korte inhoudelijke nadere informatie.

Studenten kunnen daarna op voorgeschreven wijze bij de administratie van HC Law aangeven aan welk project(-en) zij graag willen meedoen. Een student kan maximaal twee projecten opgeven. In die mail dient als bijlage tevens de cv en de cijferlijst van de student te worden opgenomen.

De verzamelde gegevens worden vervolgens aan de contactpersoon/onderzoeker gestuurd die de regie van dat onderzoek voert. Een student wordt door of via hem/haar uitgenodigd voor een kennismakings- en geschiktheidsgesprek. Tijdens het kennismakings- en geschiktheidsgesprek zal ook de omvang (5 of 10 ec) e.d. ter sprake komen.

Contact

  • Vakcoördinator: mr. K. Boonen

  • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C0.27

  • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

  • E-mail: honours@law.leidenuniv.nl