Studiegids

nl en

Master Scriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Studenten kunnen aan hun scriptie beginnen zodra zij het scriptieseminar met “voldoende” hebben afgerond.

Beschrijving

De omvang van de MA-scriptie bedraagt maximaal 15000 woorden. Afhankelijk van je specialisatie kan het algemene onderwerp liggen binnen de vakspecifieke domeinen in de MA-opleidingen Neerlandistiek, Literary Studies of Linguistics. De scriptie moet geschreven worden onder begeleiding van een docent die verbonden is aan één van die MA-opleidingen en beoordeeld worden door de begeleider (eerste lezer) en een tweede lezer.

Omdat de examencommissie 2 EDUMA de docenten niet kent, zal het zoeken van tweede lezers gemandateerd/overgedragen worden aan de OLB’s van de MA-opleidingen Neerlandistiek, Literary Studies of Linguistics. De procedure (conform de FGW-procedure per 2021-2022): Het ICLON levert een lijst met student/scriptietitel/eerste lezer aan de OLB’s van Neerlandistiek, Literary Studies of Linguistics, die beschikbare tweede lezers zullen zoeken. De examencommissie ICLON bevestigt de tweede lezers. De ambtelijk secretaris van het ICLON informeert vervolgens de studenten en eerste lezers.

Leerdoelen

De student moet zelfstandig een probleemstelling kunnen formuleren die getuigt van inzicht in de methodologische uitgangspunten, de centrale vragen en de stand van de kennis binnen het vakgebied. Uit de scriptie moet blijken dat de student in staat is bestaande literatuur/secundair academisch bronnenmateriaal op kritische wijze samen te vatten en te analyseren, één of meer welomschreven en gemotiveerde onderzoeksvragen te formuleren en zelfstandig onderzoek te verrichten. De student moet daarnaast ook zelfstandig een scriptie schrijven die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het betreffende vakgebied worden gesteld.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Scriptie

Toetsing en Weging

Toetsing

De eerste lezer is verantwoordelijk voor begeleiding en beoordeling van de scriptie. In de eindfase wordt de scriptie voorgelegd aan een tweede lezer. Beide lezers stellen in overleg een cijfer voor de scriptie vast. Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsformulier waar de volgende aspecten aan bod komen:

  • De originaliteit en beargumentering van de onderzoeksvraag

  • Kritische analyse van relevante (secundaire) literatuur

  • Adequate en transparante methodologie;

  • Taalgebruik, structuur en stijl;

  • De toegevoegde waarde van het onderwerp/de onderzoeksvraag gelet op de laatste stand van zaken van het vakgebied.

Op de Brightspace-pagina van de MA-these zijn alle beoordelingscriteria te raadplegen.

Literatuurlijst

Individueel

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

Opmerkingen

Het kiezen van een onderwerp

Het onderwerp van de scriptie wordt door de studenten gekozen rond één thema waarin zij zich zowel vakinhoudelijk (deze masterthese) als vakdidactisch-kritisch (vakdidactische verdieping) zullen verdiepen. Studenten benaderen zelf een docent en bespreken met hem/haar het gekozen onderwerp en de mogelijke onderzoeksvraag. Het onderwerp moet binnen het onderzoeksgebied van een mogelijke begeleider liggen, dus niet alle onderwerpen kunnen worden begeleid.

Tijdschema

Studenten volgen eerst het scriptieseminar, en beginnen daarna aan hun scriptie. Voor studenten die het verkorte 90 EC traject volgen geldt dat zij het scriptieseminar in het tweede semester van het eerste jaar volgen, zich aan het begin van het eerste semester van het tweede jaar inschrijven voor de MA scriptie, en de scriptie in dit semester ook afronden. Voor studenten die het 120 EC traject volgen, geldt dat zij het scriptieseminar aan het begin van het eerste semester van het tweede jaar volgen. Daaropvolgend, nog tijdens het eerste semester, beginnen zij aan de MA scriptie (eerste versie theoretisch kader en methode), en ronden de scriptie vervolgens af (uitvoeren onderzoek en gehele versie) binnen het tweede studiejaar.

Scriptie inleveren

De student levert de scriptie in via Brightspace, en stelt de eerste en tweede lezer daarvan op de hoogte. De eerste en tweede lezer hebben in totaal vier weken de tijd om de scriptie te beoordelen, in juli en augustus hebben ze twee weken extra. De definitieve versie wordt uiteindelijk ook ingeleverd in de ‘Student Repository’. Informatie hierover is verkrijgbaar via de studentenadministratie van het ICLON.