Studiegids

nl en

Soefisme: Islamitische mystiek (afstudeerrichting Perzisch)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

  • Introduction to the Study of Islam, Persian Language & Culture 2, Inleiding Perzische literatuur.

Beschrijving

Soefisme wordt vaak begrepen als de mystieke dimensie van de islam, waarin de persoonlijke verbintenis met het goddelijke centraal staat. Toch is Soefisme in zijn meeste verschijningsvormen allesbehalve een individualistische aangelegenheid. Soefisme heeft een cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van de islamitische wereld: het feit dat Iran vandaag de dag sji’ietisch is heeft alles te maken met de opkomst van een soefi-broederschap in de 14e en 15e eeuw; de grote Mughal keizer van India, Akbar, liet in de 16e eeuw zijn politiek in belangrijke mate bepalen door Soefi gedachtengoed. De vele grote soefi-heiligdommen, verspreid over de hele islamitische wereld, vormen een tastbaar bewijs van de grote rol die het soefisme door de eeuwen heen heeft gespeeld. Deze heiligdommen hebben tot op de dag van vandaag een belangrijke maatschappelijke functie als pelgrimsplaatsen èn als toeristische trekpleisters.
Vandaag de dag is het Soefisme in de westerse wereld vooral ook bekend vanwege iconische dichters als Jalal al-Din Rumi, wiens werk, in het Perzisch of in vertaling, een inspiratiebron is voor velen. Rumi, bekend als Mawlavi of Mevlevi, stichtte de orde van de Mevleviyya in de stad Konya in Anatolië. Het ritueel van de ‘draaiende derwisjen’ van de Mevleviyya is wereldwijd bekend. Muziek, dans en poëzie spelen echter in vele soefi-orden een rol, net als de aandacht voor geestelijke en lichamelijke zuivering, die onder meer via een ascetische levenswijze kan worden bewerkstelligd.

We zullen in dit college niet alleen ingaan op de diverse religieuze en culturele aspecten van het Soefisme, maar vooral ook proberen zoveel mogelijk de verbinding te leggen met de politieke en maatschappelijke implicaties hiervan in een diachroon perspectief. We zullen aandacht besteden aan de vele verschijningsvormen van Soefisme in de islamitische wereld en aan de positie van het Soefisme in de islam en daarbuiten. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de rol van architectuur en materiële cultuur. De geografische focus van het college is op de zogenaamde ‘Persianate world’: dat wil zeggen het gebied dat Iran, Centraal-Azië en het huidige Afghanistan omvat, en dat zich uitstrekt van het Indiase subcontinent tot aan de Balkan. Voor hoofdvakstudenten Perzisch wordt na elk hoorcollege een extra werkcollege aangeboden waarin dieper ingegaan wordt op voorbeelden van Perzische teksten die in verband staan met het Soefisme.

Leerdoelen

In dit college maakt de student kennis met de geschiedenis, doctrines, rituelen, tekst- en muziektradities van het Soefisme, en in zeer belangrijke mate ook met de materiële cultuur rondom het Soefisme, met name in de zogenoemde ‘Persianate world’.
Hoofdvakstudenten Perzisch maken kennis met Perzische bronnen gerelateerd aan het Soefisme.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Combinatie hoor/werkcollege en indien mogelijk excursies.

Hoorcollege
Voor het hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsverplichting. Het is niet nodig om docenten te informeren over afwezigheid. De tijdens de colleges behandelde stof vormt een belangrijk onderdeel van het gehele programma. Studenten wordt aangeraden alle colleges bij te wonen.

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.
De colleges zijn opgedeeld in twee groepen: (1) colleges die alle studenten volgen en waarin aan de hand van achtergrondliteratuur en primaire bronnen specifieke thema’s worden besproken en (2) colleges waarin Perzische teksten worden gelezen. Deze laatste colleges zijn alleen toegankelijk voor de studenten die Perzisch op een hoog genoeg niveau beheersen.

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van de cursus met korte open invulvragen en enkele essayvragen.
Projectopdracht voor studenten Perzisch, te bespreken tijdens het college.

Weging

Schriftelijk tentamen: 70%
Projectopdracht: 30%

Herkansing

Alleen het schriftelijk tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 70%.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Green, Nile. Sufism. A Global History. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.

  • Bruijn, J.T.P. de. Persian Sufi Poetry. Richmond: Curzon, 1997.

Overige literatuur zal tijdens het college worden opgegeven.

Inschrijven

Aanmelden via uSis

Aanmelden contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen