Studiegids

nl en

Werkcollege Grieks: Xenophon Anabasis boek III

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit is een college voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). De deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

De Anabasis van Xenophon is het spannende verhaal van de tocht die een (voornamelijk) Grieks huurlingenleger maakte naar het hart van het Perzische rijk. In boek 1 heeft Cyrus de touwtjes in handen: onder zijn leiding wordt een poging gedaan Cyrus’ broer Artaxerxes af te zetten, maar Cyrus komt om aan het eind van boek 1, Griekse generaals worden onthoofd in boek 2, en het legertje Grieken moet in de resterende boeken maar weer terug naar huis zien te komen...
In dit werkcollege zul je Anabasis boek 3 lezen en een wetenschappelijk commentaar leren gebruiken. In 2019 is in de serie Cambridge Greek and Latin Classics (vulgo: ‘de Green and Yellow-serie’) een commentaar op Anabasis boek 3 verschenen van de hand van Luuk Huitink en Tim Rood. Deze commentaar is linguïstisch-narratologisch van aard, en doet daarmee recht aan de wijze waarop Xenophon zijn prachtige verhaal vertelt. Taalkundige en verteltechnische aspecten van de tekst zullen derhalve in dit werkcollege centraal staan. Daarnaast verwerf je inzicht in de culturele en historische context van de tekst, leer leer je relevante secundaire literatuur vinden en gebruiken, en het wetenschappelijk instrumentarium hanteren.
In de referaten staat steeds een afgeronde episode uit het verhaal centraal, die met behulp van de commentaar van Huitink & Rood en van secundaire literatuur wordt geanalyseerd op zijn narratologische en linguïstische merites, al naar gelang de voorkeur van wie het referaat houdt. De analyse wordt uitgewerkt in een korte paper (2000 à 3000 woorden). Het is natuurlijk altijd een goed idee om voorafgaand aan het college de boeken 1 en 2 van de Anabasis (in vertaling) door te lezen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis van de narratologische en linguïstische aspecten van Anabasis boek 3;

 • inzicht in de culturele en historische context van de tekst.

Vaardigheden

De student leert:

 • een narratieve passage te analyseren en te interpreteren met kritisch gebruik van een commentaar en van secundaire literatuur;

 • het resultaat van een dergelijke analyse en interpretatie uiteen te zetten in een helder en goed beargumenteerd mondeling referaat, ondersteund door een hand-out of powerpointpresentatie (mondelinge presentatievaardigheden);

 • het resultaat van een dergelijke analyse en interpretatie uiteen te zetten in een beknopt, toegankelijk en helder essay van 2000 à 3000 woorden (schriftelijke presentatievaardigheden);

 • de in BA2 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag);

 • de leesvaardigheid van Grieks proza te ontwikkelen;

 • constructieve kritiek op referaten te geven en te ontvangen; actief te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflectievermogen op die discussies te vergroten (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).
  Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met open vragen en essayvragen (30%)

 • referaat (30%)

 • werkstuk (30%)

 • participatie (10%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Het gewogen gemiddelde moet voldoende zijn. Indien het gewogen gemiddelde onvoldoende is, dan kan een student het mondelinge tentamen en / of het werkstuk herkansen. Voor het referaat en de participatie bestaat geen herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Alle studenten moeten de volgende boeken in bezit hebben:

 • Luuk Huitink and Tim Rood, Xenophon Anabasis Book III. Cambridge: Cambridge Greek and Latin Classics 2019;

 • E. van Emde Boas, A. Rijksbaron, L. Huitink, and M. de Bakker, The Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge: CUP 2019.

Aanbevolen wordt:

 • Irene J.F. de Jong, Narratology & Classics. A Practical Guide. Oxford: OUP 2014.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.