Studiegids

nl en

Filosofie van het internationaal recht: globalisering en democratie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Toegang tot de master Religious Studies. Er is plaats voor drie tot vijf studenten.

Beschrijving

Het vak Filosofie van het internationaal recht: globalisering en democratie biedt studenten Religiestudies de mogelijkheid om zich interdisciplinair te verbreden door zich te bekwamen in het (internationaal) recht en de filosofie. Het vak biedt een kennismaking met het internationaal recht en een politiek- en rechtsfilosofische reflectie op datzelfde recht aan de hand van de actuele thema’s democratie en globalisering. Daarnaast introduceert het vak studenten in de praktijk van wetenschappelijk onderzoek door een aantal innovatieve onderwijs- en toetsvormen. Het vak is een unieke samenwerking met de Faculteit de Rechtsgeleerdheid.

In het vak onderzoeken studenten en docenten hoe de democratie het raamwerk van de natiestaat steeds meer verlaat. Hoe zien die vormen van internationale democratie eruit en hoe moeten we ze evalueren? Regionale organisaties organiseren zich intern steeds explicieter democratisch, met de Europese Unie als meest prominente voorbeeld. Er is een toename van extern toezicht op nationale staten en democratieën, in Europa, maar ook in Afrika en Zuid-Amerika. Afscheidingsbewegingen van het Midden-Oosten tot Spanje beroepen zich op een (internationaal) recht van zelfsbeschikking. En al sinds Thomas Franck’s klassieke artikel uit 1992 wordt er gedebatteerd over de vraag of er inmiddels zoiets bestaat als een internationaal ‘right to democratic governance’.

Het vak is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel (1 week) wordt studenten de basisprincipes van het internationaal recht bijgebracht. In het tweede deel (5 weken) volgen de studenten Religiestudies samen met rechtenstudenten college over de thema’s van het vak. Tijdens het derde deel (4 weken) vormen de studenten Religiestudies samen een onderzoeksgroep die onderzoek doet binnen de thema’s die in het tweede deel van het vak aan de orde zijn geweest. Onder begeleiding van hun docent werken zij toe naar een fictief ‘special issue’ (een speciale aflevering van een wetenschappelijk tijdschrift). Op weg daarnaartoe wordt door middel van verschillende onderwijsvormen een aantal principes en praktijken uit de wetenschap inzichtelijk en eigen gemaakt, zoals peer review en verschillende conferentievormen. Als het special issue, of delen daarvan, daar aanleiding toe geven worden de studenten begeleid richting een mogelijke publicatie in een geschikt forum.

Leerdoelen

Doel van het vak: Doel van het vak is dat u een fundamenteel inzicht krijgt in twee andere disciplines: het (internationaal) recht en de filosofie, aan de hand van een actueel thema. Vervolgens kunt u de verworven kennis zelf toepassen en verder ontwikkelen in een geschreven opdracht. Daarbij leert u ook over een aantal fundamentele principes en praktijken van de wetenschap.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven: Aan het einde van het vak bent u in staat het internationaal publiekrecht te begrijpen vanuit achterliggende filosofische concepties, alsmede de huidige ontwikkelingen in dit recht te duiden en te evalueren met behulp van deze concepties. Meer in concreet gaat het om de volgende leerdoelen:

 • U heeft kennis en begrip van de juridische aspecten van staatssoevereiniteit;

 • U heeft kennis en begrip van de filosofische en morele aspecten van staatssoevereiniteit;

 • U heeft kennis en begrip van ontwikkelingen die het concept van staatssoevereiniteit ter discussie stellen;

 • U heeft kennis en begrip van de vraagstukken die spelen rondom (supranationale) democratie en het

Internationaal Publiekrecht;

 • U heeft kennis en begrip van de voor de kwestie van (supranationale) democratie en het Internationaal Publiekrecht relevante instituties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie;

 • U bent in staat uw kennis inzake een van genoemde onderwerpen toe te passen en verder te brengen door het schrijven van een paper;

 • U bent in staat de grotere lijnen van de thematiek en de samenhang tussen de verschillende deelonderwerpen te analyseren, tot uitdrukking komend in het produceren van een samenhangend ‘special issue’ met andere studenten;

 • U heeft inzicht in een aantal belangrijke wetenschappelijke principes en praktijken, zoals als peer review en verschillende conferentievormen;

 • U bent in staat deze verschillende wetenschappelijke praktijken toe te passen

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Omschrijving: hoorcolleges/werkgroepen

 • Eerste deel van het vak: 1 keer hoor- en werkcollege van 2 uur

 • Tweede deel van het vak: 5 keer hoor- en werkcollege van 4 uur

 • Derde deel van het vak: 3 keer hoor- en werkcollege van 4 uur

Vereiste voorbereiding van studenten:

 • Eerste en tweede deel van het vak: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

 • Derde deel van het vak: Ingeleverde opdrachten en geschreven stukken voorafgaand aan de bijeenkomsten

 • Deelname aan alle bijeenkomsten van het vak is verplicht om het vak af te kunnen ronden.

Toetsing en weging

Het eindcijfer voor het vak bestaat uit:

Individueel eindpaper (70%)
Groepsopdracht (20%)
Participatie (10%)

Alle onderdelen dienen ingeleverd/voltooid te zijn om een eindcijfer te behalen. Toegang tot de herkansingsopdracht (100%) staat alleen open voor studenten met een eindcijfer.

Literatuurlijst

Wordt nader bekendgemaakt.

Inschrijven

Ischrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over Usis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Registration Studeren à la carte.
Registration Contractonderwijs.
Not applicable.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de docent die in de rechter informatiebalk staat vermeld.

 • Voor vragen over inschrijving, toelating, enz. kunt u contact opnemen met het Onderwijs Administratie: Vrieshof

Opmerkingen

Dit vak begint in de week van 11 oktober informatie volgt begin september via Brightspace