Studiegids

nl en

Great Books - Grote Boeken uit de Moderniteit

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Een aantal categorieën studenten kan en mag dit vak volgen:

 • Studenten toegelaten tot Honours College Law,

 • deelnemers van een van de andere zes Leidse Honours Colleges,

 • bachelor studenten van Leiden University College,

 • en andere bachelorstudenten (in geval er open/vrije plaatsen zijn; na een verzoek aan en na toestemming door de organisatie van HC Law: honours@law.leidenuniv.nl).

Beschrijving

This course provides a study of text of the history of western philosophy, from Plato to our days. Only primary sources will be read and no handbooks or other secondary literature, since philosophy is best learnt by patiently studying and pondering over the Great Books, written by the important philosophers themselves. The course focuses on political philosophy and ethics. Metaphysical, epistemological and other issues can e.g. automatically arise in the reflection on and discussion of the books.

Dit impliceert dat Great Books enkele centrale invalshoeken heeft waaruit het bijzondere karakter van dit vak blijkt.
De eerste is: ‘terug naar de bronnen’, naar de boeken en teksten van de echt grote denkers, van de intellectuele (en morele) reuzen (met hun richtsnoeren).
De tweede is: geduldig, grondig en zorgvuldig lezen en bestuderen; en over de inhoud daarvan fundamenteel (d.w.z. ijverig en diepgravend) nadenken.
En de derde is die van de onderwijsvorm: het Socratische gesprek, de beste methode om goed te leren denken. Met onderwijs in relatief kleine groepen, en zoals de gesprekken gingen tussen de filosoof Socrates en zijn leerlingen.

Great Books kan in 2021-2022 worden gevolgd als 5 ec vak of als 10 ec vak.

In Great Books I (3e blok – zie de andere vakbeschrijving van dat blok) worden boeken en teksten bestudeerd betreffende het overkoepelende thema van de zgn. Traditie,
en in dit vak Great Books II (4e blok) van en uit de zgn. Moderniteit.
Daarbij maakt de hoogleraar een keuze uit teksten uit de filosofie, theologie en de wereldliteratuur die behoren tot het beste dat ooit is gedacht en geschreven. Traktaten die de tand des tijds moeiteloos hebben doorstaan.

De boeken en teksten m.b.t. de Moderniteit die dit studiejaar worden bestudeerd en behandeld zijn:
week 1. Hobbes, Leviathan, hst.6, 11, 13-15, 17-18, 21 + Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, hst.1 en 2 + Adam Smith, Wealth of Nations, hst.2 + Federalist Papers, No. 51
Week 2. Rousseau, Discours sur l’Inegalité, Ned. Vertaling: Vertoog over de Ongelijkheid
Week 3. Mill, On Liberty, hst.1 en 3, De Ned. Vertaling is helaas niet goed genoeg, dus ajb niet gebruiken!
Week 4. Marx, Kommunistisches Manifest, Ned. Vertaling: Communistisch Manifest
Week 5. Nietzsche, Genealogie der Moral, essay I, Ned. Vertaling: Genealogie van de Moraal + Darwin, Origin of Species, hst.3
Week 6. Arendt, Origins of Totalitarianism, hst.13 + Weber, Wissenschaft als Beruf, Nederlandse vertaling: Wetenschap als Beroep & Politiek als Beroep
Week 7. Sartori, Homo Videns, Uitgeverij De Blauwe Tijger

Studenten schrijven elke week een korte paper en nemen actief deel aan de vragen, gesprekken en discussies tijdens de bijeenkomsten.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Aan de hand van teksten uit klassiekers uit de schatkamer van de filosofie krijgen studenten een inzicht in hoofdlijnen en kerngedachten van de politieke filosofie en ethiek en de klassieke vraag naar het goede leven alsmede van het belang en de doorwerking ervan.
Een student kan zich schriftelijk en mondeling goed uitdrukken m.b.t. de behandelde onderwerpen.

Onderwijsvorm

Interactieve werkgroepen – Socratische dialoog

Aantal uur: 7 bijeenkomsten van 2 à 3 uur.
Docent: Prof. dr. A.A.M. Kinneging

Vereiste voorbereiding door studenten:
bestuderen van de opgegeven wekelijkse literatuur en ’t (wekelijks) schrijven van de (korte, bondige) papers,
de paper bestaat er uit dat vóór aanvang van elk werkcollege een korte paper van 400 woorden dient te worden ingeleverd over de die dag te bespreken literatuur. In die paper dient de stof te worden behandeld aan de hand van en door de docent opgegeven vraag.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Wekelijkse paper (400 woorden) – voor 50%, en

 • een mondeling tentamen – (ook) voor 50%.

Het gemiddelde van alle papers vormt de helft van het cijfer. De andere helft komt tot stand door het afleggen van een mondeling tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en alle stof die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • De teksten en vindplaatsen en te gebruiken edities/versies waaraan wordt gerefereerd in ‘Beschrijving’ worden ook bekend gemaakt via Brightspace.

Periode

Het onderwijs vindt plaats op de maandagen van blok 4, dat is de weken van ma. 11 april t/m ma. 23 mei, van 17:15 – 20:00 uur. Voor maandag 18 april (Pasen) wordt vervanging gezocht.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via het secretariaat van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl.

Minimum en maximum aantal deelnemers

12-24 studenten

Contact

 • Vakcoördinator: prof.dr. A.A.M. Kinneging

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid:
  tot een week voorafgaand aan het onderwijs lopen alle contacten voor dit vak via de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl
  en vanaf een week voor het onderwijs lopen de onderwijs inhoudelijke zaken via de docent zelf (NB organisatorische kwesties altijd via HC Law);
  Telefoon: -

 • E-mail: honours@law.leidenuniv.nl a.a.m.kinneging@law.leidenuniv.nl