Studiegids

nl en

Ongelijkheid, levensstandaard en armoede in het Romeinse Keizerrijk

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Voor studenten Geschiedenis: de propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Oude Geschiedenis definitief vast.

Voor studenten Oude Nabije Oosten-studies: het gekozen BA2 Werkcollege Oude Geschiedenis (jaar 2) is met succes afgerond.

Beschrijving

‘All animals are equal but some animals are more equal than others’ -- George Orwell, Animal Farm.

De Romeinse maatschappij was zeer ongelijk. De elite stond niet alleen ver boven het gewone volk, maar was ook intern sterk gehiërarchiseerd. Binnen het volk kunnen ook verschillende statusgroepen worden onderscheiden, zoals vrouwen, vrijgelatenen, of slaven, waarbinnen weer verdere statusverschillen bestonden. Deze sociale ongelijkheid vond ook haar weerslag in economische ongelijkheid. De elite, die waarschijnlijk minder dan een procent van de totale bevolking omvatte, claimde een disproportioneel deel van alle beschikbare rijkdom. Mede ingegeven door de literaire bronnen (geschreven door en voor deze kleine elite) is het beeld ontstaan van een tweedeling binnen de Romeinse maatschappij: een kleine groep leefde in extreme weelde terwijl de meeste mensen net genoeg te eten hadden om te overleven.

In dit college bestuderen we ongelijkheid in de Romeinse wereld en de implicaties voor de gemiddelde levensstandaard en armoede. Er wordt in het college ruim aandacht besteed aan primaire bronnen en bronnenkritiek. De bestudeerde bronnen omvatten niet alleen literaire werken, maar ook archeologische, epigrafisch en papyrologisch materiaal. Het eindwerkstuk zal zijn gebaseerd op probleemgestuurd bronnenonderzoek.

Voor dit seminar moet een entreetoets gemaakt worden in de vorm van een voorbereidende opdracht op basis van de artikelen van Verboven (2007) en Scheidel (2006). Deze opdracht zal een week voor het eerste college beschikbaar worden gemaakt in Brightspace en moet dan voorafgaand aan het eerste college worden ingeleverd.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;

 • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor ongelijkheid, levensstandaard en armoede.

 • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) kan ideeën over ongelijkheid, levensstandaard en armoede in de Romeinse wereld in hun historiografische context analyseren;

 • 10) is in staat om aan de hand van primaire bronnen een kritische beschouwing te geven over ongelijkheid, levensstandaard en armoede in de Romeinse wereld;

 • 11) kan aan de hand van een goed gedocumenteerde case study positie innemen in debatten over ongelijkheid, levensstandaard en armoede in de Romeinse wereld.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Entreetoets -- opdracht over opgegeven literatuur (de opdracht wordt een week voorafgaand aan het eerste college op Brightspace bekend gemaakt).
  getoetste leerdoelen: 7-9

 • Bronnenkritiek -- een kritisch analyse van opgegeven bronnenmateriaal.
  getoetste leerdoelen: 3-5

 • Referaat -- mondelinge presentatie van inleiding, hoofdstuk(ken), bibliografie, en bronnenmateriaal.
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 7-10

 • Werkstuk -- probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek van 6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten en citaten.
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

Weging

 • Entreetoets: 5%

 • Bronnenkritiek: 10%

 • Referaat: 10%

 • Participatie: 5%

 • Werkstuk: 70%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Verboven, K., ‘The associative order. Status and ethos among Roman businessmen in late republic and early empire’, Athenaeum 95 (2007) 861–893.

 • Scheidel, W., ‘Stratification, deprivation and quality of life’, in: Margaret Atkins en Robin Osborne ed., Poverty in the Roman World (2006) 40–59.

 • Nadere literatuur wordt aan het begin van de cursus bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Geen