Studiegids

nl en

Daders

Vak
2022-2023

Deze vakbeschrijving is nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Alleen studenten die staan ingeschreven voor de bachelor of minor Criminologie kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke criminologische thema’s die verband houden met daderschap van criminaliteit. Onder meer zal worden stilgestaan bij theorieën van daderschap, gevolgen van daderschap en maatschappelijke beeldvorming over daderschap.

De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. Tijdens de hoorcolleges zal, onder meer aan de hand van de actualiteit, worden ingegaan op de voorgeschreven literatuur. Tijdens de werkcolleges wordt middels opdrachten dieper ingegaan op de studiestof en wordt er geoefend met tentamenvragen.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kunnen studenten:

 • belangrijke concepten gerelateerd aan daderschap uitleggen;

 • meetproblemen in onderzoek naar daderschap benoemen;

 • theorieën over daderschap beschrijven en toepassen (op een casus);

 • gevolgen van daderschap uitleggen op basis van wetenschappelijke inzichten;

 • beeldvorming rondom daders uitleggen en toepassen (op een casus);

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent: mw. R.M.S. van Es MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de voorgeschreven literatuur.

Werkgroepen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Opdrachten over de voorgeschreven literatuur, welke t.z.t. via Brightspace bekend gemaakt worden.

 • Afhankelijk van de specifieke wensen en behoeften van minorstudenten, kunnen de docenten besluiten de aard en omvang van het werkgroeponderwijs aan te passen. Indien daartoe wordt besloten, zullen de betreffende studenten daarover tijdig worden geïnformeerd.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets; schriftelijk tentamen bestaande uit open (essay)vragen. Het eindcijfer is het tentamencijfer mits aan de werkgroepverplichtingen naar behoren is voldaan (zie onderdeel ‘Werkgroepeisen’).

 • Het tentamen kan worden herkanst.

Werkgroepeisen

 • Eerstejaarsstudenten die onder het LLP-regime vallen zijn verplicht de werkgroepen bij te wonen en mogen maximaal één werkgroep missen om niet te worden uitgesloten van tentamendeelname. Voor deeltijd- en minorstudenten geldt deze verplichting niet.

 • Tijdens de werkgroepen wordt grondige voorbereiding van de opgegeven literatuur voorondersteld, waarover opdrachten worden gemaakt. Bij onvoldoende voorbereiding wordt de student als afwezig geregistreerd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Losse artikelen en boekhoofdstukken die t.z.t. beschikbaar worden gesteld via Brightspace.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten theoretische inzichten toe te passen op de oorzaken, gevolgen en beeldvorming van daderschap. Deze inzichten vormen de basis waarop in latere vakken in de opleiding zal worden voortgeborduurd. Daarnaast bereidt het studenten voor op het toekomstig werk als criminologen binnen forensische en beleidsmatige settings. De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Deeltijdstudenten en herkansers dienen zich voor de werkgroep aan te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

 • Vakcoördinator: mw. R.M.S. van Es MSc

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7872

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7872

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.