Studiegids

nl en

Klimaatbeleid en circulaire economie

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus bespreken we de economische onderbouwing van overheidsbeleid gericht op het behalen van de doelstellingen op het gebied van klimaat en circulaire economie. Duurzaamheidsvraagstukken omvatten zowel inzichten uit de natuurwetenschappen, sociale/economische wetenschappen als institutionele kennis. Bij dit vak gaan we daarom op een beperkt aantal onderwerpen de diepte in. We gaan actief aan de slag met de stof in werkgroepen. De onderwerpen worden systematisch geanalyseerd aan de hand van kennisblokken, zoals probleemanalyse, milieuschade, economische efficiëntie en beleidsadvies. Deze kennisblokken worden op elk onderwerp weer toegepast . Studenten werken in groepen aan deze onderwerpen. Afhankelijk van actuele beleidsdiscussies zouden de volgende onderwerpen aan de orde kunnen komen.

 • Klimaatbeleid – bijvoorbeeld het beprijzen van CO2-uitstoot bij grote bedrijven, of het gasgebruik van huishoudens.

 • Het stimuleren van de aanschaf van elektrische auto’s en wat voor effecten dit heeft en of dit samengaat met het invoeren van rekeningrijden.

 • Landbouwbeleid: wat is de maatschappelijke prijs van intensieve landbouw in Nederland.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Na afloop van deze cursus

 • kan de student het beleidsprobleem analyseren aan de hand van de economische theorie toegepast op de onderwerpen klimaatverandering en circulaire economie;

 • kan de student uitleggen welke empirische informatie economen gebruiken om beleid vorm te geven toegepast op de onderwerpen klimaatverandering en circulaire economie;

 • kan de student aan de hand van de concepten economische efficiëntie en effectiviteit de vóór en nadelen van verschillende beleidsinstrumenten uitleggen die relevant zijn bij de transitie naar nul broeikasgasemissies, en de transitie naar een circulaire economie;

 • kan de student op basis van de besproken literatuur een gemotiveerd beleidsadvies schrijven ten aanzien van beleid gericht op de transitie naar nul broeikasgasemissies, en de transitie naar een circulaire economie.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 of 6 (interactieve) werkgroepen

 • Namen docenten: Dr. H. Vrijburg en Dr. M.M.F. Collewet

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Studenten werken in groepen aan een groepsopdracht. Elke groep wordt per thema beoordeeld op de uitvoering van de groepsopdracht. Samen tellen de groepsopdrachten mee voor 30%. Deze groepsopdrachten kunnen niet herkanst worden.

 • Bij elke thema geldt een individuele kennisopdracht als ingangseis voor de groepsopdracht. De beoordeling van deze kennisopdracht is van invloed op het individuele cijfer voor de groepsopdracht.

 • Studenten schrijven een afsluitende individuele notitie waarin zij de opgedane kennis toepassen. Deze notitie telt voor 70% mee voor het eindcijfer van het vak. De individuele notitie moet minimaal met een voldoende beoordeeld worden.

 • De individuele notitie kan worden herkanst indien deze als onvoldoende is beoordeeld, of als het eindcijfer voor het vak lager is dan 5,49. Een onvoldoende voor de groepsopdracht kan dus gecompenseerd worden met een ruime voldoende op de individuele notitie, andersom niet. De weging (70/30) voor de berekening van het eindcijfer blijft in de herkansing gelijk; de cijfers voor de groepsopdrachten zijn alleen geldig tijdens het collegejaar 2022-2023.

Inleverprocedures

 • Moment en wijze van inleveren worden nader bekend gemaakt via Brightspace.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Het verplichte studiemateriaal wordt bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. H. Vrijburg

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie

 • Telefoon: zie hieronder*

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B 2.07

 • Openingstijden: 09:00 – 12:00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.