Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Psychologie

Vak
2022-2023

IBP students, see History of Psychology

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de cursus Geschiedenis van de Psychologie wordt de aandacht gevestigd op de veranderlijkheid en feilbaarheid van kennis in het algemeen en psychologische kennis in het bijzonder. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat zowel wetenschapsinterne als -externe factoren aan de ontwikkeling van de psychologie hebben bijgedragen, en hoe de psychologie (ook nu nog) schatplichtig is aan andere wetenschappen en de filosofie.

De cursus behelst naast de geschiedenis van de psychologie van 1600 tot het begin van de cognitieve stroming binnen de psychologie in de 20ste eeuw:

  • een inleiding in de theorie en geschiedenis van de psychologie;

  • een inleiding in de filosofische terminologie; en

  • een (hernieuwde) kennismaking met maatschappijgeschiedenis.

Leerdoelen

De studenten:
1. Maken kennis met de belangrijkste historische opvattingen over de psychologie vanaf 1600 tot begin van de cognitieve stroming binnen de psychologie, en met basisbegrippen uit de filosofie over kennis en wereld;
2. Leren dat opvattingen over psychologie als wetenschap en het psychologisch functioneren van mensen door de tijd heen veranderen, en dat opvattingen over wat wetenschappelijk is, mede bepaald worden door ontwikkelingen in de maatschappij;
3. Leren een betoog op schrift te maken en een mondeling betoog voor te bereiden en uit te voeren. Deze vaardigheid bereidt voor op de noodzaak van schriftelijke en mondelinge presentatie en argumentatie tijdens de beroepsuitoefening.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur en 4 werkgroep bijeenkomsten van 2 uur. De colleges behandelen stof over de geschiedenis van de psychologie.

De werkgroep bijeenkomsten bieden oefeningen in argumenteren en bouwen discussie vaardigheden in de context van de grote thema’s van de geschiedenis en hedendaagse psychologie. Deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Toetsing

De stof voor het tentamen bestaat uit de literatuur en collegestof (zoals aangegeven door de docent). Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen (MC). Leerdoelen 1 en 2 worden hiermee getest. Leerdoel 3 wordt getest met de opdrachten tijdens de werkgroepen, waaronder een essay en een debat.

Elke werkgroepopdracht wordt beoordeeld met een 10-puntsbeoordelingsschema (zie het werkboek voor een berekening van het werkgroepcijfer). Het eind werkgroepcijfer telt mee in het eindresultaat van de cursus. Dit eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer (70%) en het werkgroepcijfer (30%). Echter, voor beide (MC tentamen en eindresultaat werkgroepen) moet minimaal een 5 als resultaat worden behaald.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Prof. F. van der Velde. Chapters on History of Psychology.
Beschikbaar op Brightspace.

Contact information