Studiegids

nl en

Psychometrie

Vak
2022-2023

IBP students, see Psychometrics

Let op: Psychometrie in blok 3 is alleen toegankelijk voor premaster studenten.

Toegangseisen

Kennis van de stof van de Methodologie- en Statistiekcursussen uit het eerste jaar, waarbij men voor minimaal één van de cursussen geslaagd moet zijn.

Beschrijving

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Inleiding psychometrie;

 • Schaling en normering;

 • Betrouwbaarheid;

 • Validiteit, factorstructuur en itemanalyse;

 • Itemresponstheorie;

 • Classificatie en predictieve discriminantanalyse;

 • Constructie en herziening van tests en vragenlijsten; en

 • Rapportage van psychometrisch onderzoek.

Leerdoelen

A. Kennis en inzicht. Het verkrijgen van kennis en inzicht in de kernbegrippen en grondprincipes van de klassieke en moderne testtheorie die gericht zijn op de evaluatie van psychometrische eigenschappen van tests en vragenlijsten, met name de betrouwbaarheid en de validiteit.
B. Toepassing en interpretatie. Leren welke methoden en technieken nodig zijn om psychometrische eigenschappen van een test of vragenlijst te onderzoeken wanneer en hoe deze methoden kunnen worden toegepast, en hoe de resultaten kunnen worden geinterpreteerd.
C. Vaardigheden. Het verwerven van vaardigheid in het omgaan met statistische software voor klassieke en moderne testanalyse, factoranalyse en discriminantanalyse.
D. Beroepspraktijk. De verworven kennis, inzicht en vaardigheden kunnen worden ingezet om inhoudelijke onderzoeksvragen over de psychometrische eigenschappen van tests en vragenlijsten te beantwoorden. Studenten zijn in staat de gebruikte methoden en resultaten van psychometrisch onderzoek kritisch te evalueren.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur aan het begin van de week, 8 verplichte computerpractica van 1 uur en 8 verplichte werkgroepen van 2 uur op verschillende dagen later in de week.

In de hoorcolleges worden de belangrijkste begrippen van de stof van die week geintroduceerd en verduidelijkt. De inhoud van de hoorcolleges maken onderdeel uit van de tentamenstof. Studenten worden geaxht zich voor te bereiden op de colleges door het bestuderen van de betreffende onderdelen uit studieboek en werkboek. De hoorcolleges dragen met name bij aan leerdoelen A en B.

Tijdens de computerpractica oefenen studenten met psychometrische data-analyse in de vorm van opdrachten uit het werkboek; vergelijkbare opdrachten maken onderdeel uit van de Practical Skills Test. Studenten worden geacht een usb-stick mee te nemen naar het practicum (zoals gebruikelijk tijdens de M&S cursussen uit het eerste jaar). De computerpractica dragen vooral bij aan leerdoel C.

Studenten bereiden zich voor op de werkgroepen door een aantal opdrachten uit het werkboek te maken en in te leveren voorafgaande aan de werkgroep. Deze opdrachten worden tijdens de werkgroep nabesproken en vormen een onderdeel van de verplichte aanwezigheid. Tevens is er tijdens de werkgroepen gelegenheid om aan nieuwe opdrachten te werken. Daarnaast geven studenten minimaal één presentatie over de uitkomsten van het practicum tijdens de werkgroepen. De werkgroepen dragen bij aan alle leerdoelen.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald door de resultaten van het multiple-choice tentamen (60%) en van de Practical Skills Test (40%, alleen geldig bij voldoende actieve deelname aan de verplichte practica en werkgroepen).

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

 • Furr, R.M. (2018). Psychometrics: An introduction. Third Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 9781506389875.

 • Workbook Psychometrics (aanvullende teksten en opdrachten). Je kunt het werkboek bestellen via Readeronline.

 • Zie ook Brightspace voor additionele teksten.

Contact information

Jeffrey Durieux psychometrics@fsw.leidenuniv.nl