Studiegids

nl en

Stress, Gezondheid en Ziekte

Vak
2022-2023

IBP students, see Stress, Health and Disease

Toegangseisen

We raden studenten sterk aan eerst de propedeusecursussen ‘Inleiding in de Psychologie’ en ‘Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie’ te volgen.

Beschrijving

Psychologische stress, kortweg stress genoemd, vormt een van de belangrijkste problemen van de moderne samenleving. Stress is daarmee een van de centrale onderwerpen geworden in de gezondheidspsychologie. De effecten van stress kunnen variëren van kleine effecten op emoties en cognitieve prestaties tot klinische ziektebeelden, zowel lichamelijke als geestelijke.

De cursus behandelt psychologische en biologische stressmodellen, de ingrijpende invloed van emoties op het lichaam, de evolutionaire oorsprong van de stressrespons, en stress als oorzaak van somatische ziekten en klachten. Aan bod komen ook diverse soorten stressoren, waaronder ingrijpende levensgebeurtenissen, werkstress, dagelijkse problemen, de fenomenen piekeren en onbewuste stress, en diverse gevolgen van langdurige stress, zoals depressie en burnout.

Er is bijna geen concept dat zo slecht gedefinieerd is binnen en buiten de wetenschap en tegelijk zo belangrijk voor onze gezondheid als stress. Het is daarom niet verwonderlijk dat het in de media – vooral op internet – wemelt van de onjuiste informatie over het effect ervan op gezondheid. Het veld stress en gezondheid is daarom bij uitstek geschikt om de academische vaardigheid van het systematisch betrouwbare informatie zoeken verder te ontwikkelen.

Leerdoelen

 1. De student begrijpt:
 • waarom we op moderne psychosociale stressoren reageren met evolutionair ‘oude’ lichamelijke responsen die de gezondheid kunnen bedreigen;

 • de belangrijkste psychobiologische mechanismen van kortdurende en chronische stressresponsen;

 • hoe de ‘gestreste’ geest het hele lichaam kan beïnvloeden, en waarom dat kan leiden tot een scala aan ziekten, pijn en andere subjectieve gezondheidsklachten, waaronder aanhoudende lichamelijke klachten;

 • de rol van perseveratieve cognitie zoals piekeren, en ‘onbewuste stress’;

 • de belangrijkste modellen van werkstress;

 • de belangrijkste vormen van stressmanagement.

De student is in staat om:

 • wetenschappelijk ondersteunde claims te onderscheiden van niet ondersteunde claims in de media over stress en gezondheid (en door generalisatie ook andere onderwerpen);

 • systematisch relevante wetenschappelijke literatuur te vinden door gebruik van een enkelvoudig, complex trefwoordprofiel;

 • deze geavanceerde techniek te gebruiken om een wetenschappelijk, en dus controleerbaar en reproduceerbaar, antwoord te geven op een vraag over de invloed van stress op gezondheid;

 • dit antwoord in een bondige en samenhangende review te rapporteren, schriftelijk en mondeling, en deze op academische wijze te bediscussiëren.

De student heeft enige ervaring opgedaan met ‘mobiele stress management’.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

Er zijn 8 hoorcolleges van ieder 2 uur. Er zijn 6 verplichte werkgroepbijeenkomsten waarbij o.a. een vraag over stress en gezondheid vanuit de ‘praktijk’ (naar eigen keuze) op wetenschappelijke wijze beantwoord wordt, dat wil zeggen met behulp van ‘state of the art’-literatuur. Daarbij wordt toegewerkt naar een mondeling referaat. Tevens wordt er geoefend met ‘mobiele’ stressmanagement-technieken. Tussen de bijeenkomsten zal veel werk verricht worden, onder andere in subgroepen.

Toetsing

Het collegedeel (theoretisch deel) wordt getoetst met een schriftelijk meerkeuzetentamen, dat bestaat uit vragen over de literatuur en de collegestof.

Het werkgroepdeel (vaardigheidsdeel) wordt getoetst met verschillende opdrachten en enkele vragen in het bovengenoemde tentamen over de stof uit een ‘web lecture’ over literatuur zoeken. Aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten is verplicht.

Het werkgroepdeel is, net als bij de meeste andere 2e jaarsvakken, in principe geen uitwerking, toepassing of herhaling meer van de stof van het collegedeel, zoals in veel werkgroepen in het 1e jaar, maar staat op zichzelf. In de werkgroepen wordt een belangrijke vaardigheid, namelijk wetenschappelijk literatuur zoeken, verder ontwikkeld (voortbouwend op het tutoraat) waarbij stress en gezondheid als onderwerp centraal staat, als voorbeeld dienend voor andere psychologische onderwerpen.

Het tentamen en de beoordeling van de werkgroepen zijn gescheiden: wanneer een van beide onderdelen niet gehaald is, hoeft het andere niet over gedaan te worden. Het uiteindelijke cijfer van de cursus is het gemiddelde van het cijfer voor het tentamen (70%) en het cijfer voor de werkgroepen (30%).

Over de wijze van inzage en nabespreking van het tentamen wordt u te zijner tijd via Brightspace geïnformeerd.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

 • Robert Sapolsky. (2004). “Why zebras don’t get ulcers” An Updated Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping. 3rd edition. New York (NY): Henry Holt and Company.

 • Jos F. Brosschot (2018). Course Reader ‘Psychology of Stress, Health and Disease’ incl. enkele vakartikelen (t.z.t. op Brightspace).

Contact information

Dr. Henriët van Middendorp h.van.middendorp@fsw.leidenuniv.nl
Dr. Juriena de Vries j.d.de.vries@fsw.leidenuniv.nl