Studiegids

nl en

Groepsdynamica

Vak
2022-2023

IBP students, see Group Dynamics

Toegangseisen

We raden studenten sterk aan eerst de propedeusecursus ‘Sociale en Organisatiepsychologie’ te volgen.

Beschrijving

Deze cursus is gericht op analyses van groepsverschijnselen — zoals groepscohesie, (sub)groepsvorming, conformiteit, invloed, leiderschap, gezamenlijke taakverrichting, besluitvorming, en intra- en intergroepsconflicten — vanuit uiteenlopende groepsdynamische theorieën. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het verwerven van kennis over en inzicht in verschillende theoretische invalshoeken, maar ook aan de toepassing daarvan en aan de schrijfvaardigheid van de student.

Leerdoelen

  • Kennis en inzicht: De student heeft algemene kennis over theorieën op het gebied van de groepsdynamica alsmede over methodologische grondslagen.

  • Toepassen kennis en inzicht: De student is in staat een selectie van die groepsdynamische inzichten toe te passen op praktijkproblemen, deze problemen te conceptualiseren en adviezen te formuleren voor oplossingen. De student leert zo de vaardigheden om in zijn/haar latere beroep problemen op te lossen en adviezen te geven op basis van kennis uit de groepsdynamica. Voorts is de student in staat eenvoudig onderzoek te ontwerpen om de waarde van zijn/haar analyses en adviezen (voorgestelde interventies) te toetsen.

  • Schrijfvaardigheid: De student is in staat om in heldere taal de analyses en adviezen te formuleren, voor zowel vakgenoten als niet-psychologen (bijv. opdrachtgevers). Dit traint de student om nauwkeurig te schrijven en teksten met wetenschappelijke inzichten gestructureerd op te stellen en af te stemmen op de doelgroep.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: In 7 hoorcolleges worden diverse groepsdynamische theorieën toegelicht en toegepast op groepsverschijnselen in de alledaagse praktijk. Ook worden in die colleges de schrijfopdrachten, die studenten op verschillende momenten tijdens de cursus (in duo’s) maken, plenair nabesproken. In de hoorcolleges wordt ook aandacht besteed aan de onderzoeksethiek bij groepsdynamisch onderzoek.

Drie schrijfopdrachten tijdens de cursus: In deze opdrachten, aangeboden via Brightspace, passen studenten zelf theoretische inzichten toe op groepsverschijnselen, zoals beschreven in krantenartikelen en in William Golding’s (1954) roman “Lord of the Flies”. Deze toepassing moet leiden tot een concreet advies om de praktijkproblemen op te lossen. Analyses en adviezen moeten helder geformuleerd worden voor zowel vakgenoten als niet-psychologen. Om bovengenoemde vaardigheden te oefenen, gaat het in deze opdrachten om: het formuleren van causale modellen waarin theoretische analyses van bepaalde groepsproblemen uitmonden in concrete adviezen voor groepsdynamische interventies.

Schrijfvaardigheid: het formuleren van analyses en adviezen aan zowel vakgenoten als niet-psychologen in begrijpelijke taal en het opstellen van eenvoudige designs om de waarde van de eigen analyses en adviezen te onderzoeken wordt geoefend in de schrijfopdrachten.

Toetsing

Kennis en inzicht worden getoetst middels een tentamen met meerkeuzevragen.
Toepassing van kennis en inzicht wordt getoetst in de drie schrijfopdrachten, waarin ook de schrijfvaardigheid (begrijpelijke taal voor vakgenoten en niet-psychologen) wordt beoordeeld. Vaardigheid in het opstellen van eenvoudige designs wordt ook beoordeeld als onderdeel van de schrijfopdrachten. Wanneer het deelcijfer voor de drie schrijfopdrachten tezamen onvoldoende is (lager dan 5.50), mag één van de drie schrijfopdrachten opnieuw ingeleverd worden ter herkansing. Aangezien tijdens de cursus aan alle studentenduo’s uitgebreide plenaire en ook individuele feedback op alle drie de schrijfopdrachten is gegeven, is de maximaal haalbare beoordeling voor de herkanste schrijfopdracht een Voldoende (6.0).
De weging tussen het tentamencijfer en het cijfer voor de tweede studieprestatie ( de drie schrijfopdrachten) is 60:40.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

  • Forsyth, D.R. (2018). Group Dynamics (7th edition). Boston, MA.: Cengage Learning, exclusief hoofdstukken 1, 2 en 16. Een alternatief voor dit papieren studieboek is het E-book met extra digitaal materiaal aangeboden door de auteur van het studieboek, beschikbaar via MindTap op www.cengage.com

  • Golding, W. (1954). Lord of the Flies. London: Faber & Faber Limited (of een latere Engelstalige druk of een Nederlandse vertaling, bijv. van Uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam).

  • Opdrachten, rooster, reglementen, beschikbaar via Brightspace.

Contact information