Studiegids

nl en

Perspectief op Carrièreplanning (POCP)

Vak
2022-2023

IBP students, see Perspective on Career Planning (POCP)

Toegangseisen

We raden studenten sterk aan eerst de propedeusecursus ‘Tutoraat Academische Vaardigheden’ te volgen.

Beschrijving

De cursus is opgebouwd uit twee modules. In module 1 staat de vraag "wat kan ik van mijn toekomstige werkveld verwachten?" centraal. Deze module richt zich op onderwerpen als het verloop van loopbanen, het oriënteren op je toekomstige loopbaan, het maken van (lastige) loopbaankeuzes en het omgaan met onzekerheid op het gebied van de planning en het verloop van de eigen loopbaan. In module 2 staat de vraag "wat verwacht mijn toekomstige werkveld van mij?" centraal. In deze module komt het professioneel en ethisch handelen van de psycholoog aan bod. Daarnaast wordt er gekeken naar een fundamenteel aspect van het werk van een psycholoog, namelijk probleemoplossend vermogen.

Leerdoelen

Studenten zijn actief bezig met hun toekomstige loopbaan. Ze leren ontdekken wat ze kunnen en willen bereiken, en hoe ze zelf vorm kunnen geven aan hun loopbaan. Ze verwerven meer inzicht in hoe loopbanen verlopen en leren hoe belangrijk analytische en probleemoplossende vaardigheden zijn in het toekomstige werkveld van de psycholoog. Studenten verwerven daarnaast kennis en inzicht op het gebied van het managen van de eigen loopbaan en het omgaan met onzekerheden op dit gebied, het gebruik van wetenschappelijke theorieën voor het analyseren van praktische problemen, en het omgaan met ethische vraagstukken.

Vrijstelling

Slechts in zeer uitzonderlijke situaties zal een vrijstelling voor POCP worden verleend. Studenten kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling als zij voldoen aan drie criteria: (1) De student kan aantonen dat hij/zij meerdere loopbaan/carrière-keuzes heeft gemaakt in het verleden en deze keuzes voldoende kan onderbouwen. (2) De student vanuit eigen ervaring aantoonbaar bekend is met het werkveld van een psycholoog. Dat wil zeggen dat hij/zij werkervaring heeft waar contacten met psychologen deel van uitmaakten. (3) De student kan aantonen en onderbouwen dat hij/zij heeft kunnen leren over zichzelf (bijv. kwaliteiten, valkuilen, vaardigheden & kennis) en manieren om sturing te geven aan eigen gedrag (bijv. door reflectieopdrachten).

Leeftijd of werkervaring alleen zijn niet voldoende om voor een vrijstelling in aanmerking te komen. Vrijstelling dient uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de cursus te worden aangevraagd door middel van het indienen van een verzoekschrift via uSis, en goed worden onderbouwd. Vrijstellingsverzoeken die onvoldoende zijn onderbouwd, te laat zijn ingediend of niet via de juiste kanalen zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

  • 4 hoorcolleges (online beschikbaar)

  • 8 seminarbijeenkomsten van 2 uur

  • 1 kennismakingsgesprek en 2 mentorgesprekken met de mentor

Toetsing

Het eindcijfer van POCP bestaat twee deelcijfers die afzonderlijk worden geregistreerd: het seminarcijfer (90%) en het loopbaanevenementcijfer (10%). Beide deelcijfers dienen voldoende te zijn (5,50 of hoger). Succesvolle afronding van POCP levert vijf studiepunten (EC-punten) op. Er is pas sprake van succesvolle afronding van POCP als het eindcijfer voldoende is. Het is niet mogelijk aanspraak te maken op een deel van de vijf studiepunten. Voldoende eindcijfers (5,50 of hoger) mogen niet verder opgehaald worden door herkansingen van afzonderlijke opdrachten. Bij een onvoldoende seminarcijfer (na de hieronder beschreven herkansingsmogelijkheden van afzonderlijke onderdelen) dient de student het volgende studiejaar de seminargroepen opnieuw te volgen en alle bijbehorende opdrachten en polls te maken. Bij een onvoldoende loopbaanevenementcijfer (na de hieronder beschreven herkansingsmogelijkheid) dient de student in het volgende studiejaar (alsnog of opnieuw) een nieuw goedgekeurd loopbaanevenement te volgen en hierover een verslag in te dienen. Herkansingen voor afzonderlijke onderdelen worden na afronding van alle onderdelen van de cursus door de seminardocent aangeboden.

Seminarcijfer (1-10)

Het seminarcijfer wordt berekend als het gewogen gemiddelde van het modulecijfer (80%) en het taakcijfer (20%).

Twee moduleopdrachten vormen samen het modulecijfer. Niet ingeleverde opdrachten, of opdrachten die niet op tijd of niet via de juiste link op Brightspace zijn ingediend leveren nul punten op. Moduleopdrachten worden beoordeeld op een schaal van 0 - 10. De cijfers voor de afzonderlijke moduleopdrachten mogen lager dan 5,0 zijn, mits het gemiddelde cijfer over de twee moduleopdrachten (het modulecijfer) minimaal een 5,0 is. Herkansing van één of beide moduleopdrachten is alleen mogelijk indien het modulecijfer lager dan een 5,0 is. Binnen de looptijd van de cursus maar pas nadat de cijfers van beide moduleopdrachten bekend zijn, wordt éénmaal een herkansing van één of beide opdrachten aangeboden door de seminardocent. Bij herkansing voorziet de docent de student éénmaal van feedback op de ingeleverde opdracht(en), waarna de student 2 weken de tijd heeft om de opdracht(en) te herzien. Bij herkansing van een niet ingeleverde opdracht heeft de student eveneens 2 weken voor het alsnog indienen van deze opdracht. In beide herkansingssituaties kan maximaal een 6,0 worden behaald voor een moduleopdracht omdat studenten tijdens de cursus voldoende gelegenheid hebben gekregen individuele feedback te verkrijgen op de in te leveren opdracht(en).

Het taakcijfer bestaat uit twee polls (totaal 50%) en een persoonlijke ontwikkelings (PO) opdracht (50%). Zowel de polls als de PO opdracht worden beoordeeld als voldaan (1 punt) of niet voldaan (0 punten). Let op: herkansen polls of reflectieverslagen van de PO opdracht is niet mogelijk.

Loopbaanevenement cijfer (1-10)

Studenten dienen één goedgekeurd loopbaanevenement te volgen en hier een reflectieverslag over te schrijven. Dit verslag wordt beoordeeld op een schaal van 1 - 10. Niet ingeleverde verslagen, of verslagen die niet op tijd of niet via de juiste link op Blackboard zijn ingediend leveren nul punten op. Ingeleverde verslagen die met een onvoldoende worden beoordeeld kunnen binnen de looptijd van de cursus éénmaal worden herkanst. Bij herkansing voorziet de docent de student van feedback op het ingeleverde verslag, waarna de student 2 weken de tijd heeft om het verslag te herzien. Studenten die wel een loopbaanevenement hebben gevolgd maar hiervoor niet (op tijd) een verslag hebben ingeleverd krijgen eveneens de gelegenheid om dit te herkansen door alsnog een verslag in te leveren binnen 2 weken na het ontvangen van deze herkansingsgelegenheid door hun docent. Voor een herkanst verslag kan maximaal een 6,0 worden behaald omdat studenten tijdens de cursus voldoende gelegenheid hebben gekregen individuele feedback te verkrijgen op het in te leveren verslag. Studenten die geen loopbaanevenement hebben bijgewoond kunnen dit onderdeel niet herkansen. Zij zullen in het volgende studiejaar alsnog een loopbaanevenement moeten bijwonen en hiervan een verslag indienen.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

De literatuur bestaat uit wetenschappelijke artikelen en wordt via Brightspace bekend gemaakt. Voorbeelden van de te bestuderen literatuur zijn:

  • Mitchell, K. E., Al Levin, S. and Krumboltz, J. D. (1999), Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities. Journal of Counseling & Development, 77: 115–124. doi: 10.1002/j.1556-6676.1999.tb02431.x

  • Lent, R.W. & Brown, S.D. (2013). Social cognitive model of career self-management: Toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span. Journal of Counseling Psychology, 60, 557-568

Contact information

Esther van Leeuwen, Chris Verhoeven POCP@fsw.leidenuniv.nl