Studiegids

nl en

Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden

Vak
2022-2023

IBP students, see Interpersonal Professional Skills

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus staat nadrukkelijk de psycholoog als professional centraal. Om als professional goed in het werkveld te kunnen functioneren is er kennis nodig over de eigen motivaties, (gespreks)vaardigheden en competenties, persoonlijke effectiviteit, je eigen unieke talent, valkuilen, zelf-saboterende patronen, besluitvormingsprocessen en reflectieve vaardigheden. Het is van belang dat je kunt reflecteren op eigen gedrag en op wat dit gedrag vervolgens oproept bij anderen. Ook het reflecteren op groepsdynamische processen, de context waarin het gedrag plaats vindt, is onderdeel van het leerproces.

Leerdoelen

 • Het adequaat kunnen observeren en waarnemen van personen, situaties en relaties;

 • Het adequaat kunnen toepassen van de vaardigheden: elementaire gesprekstechnieken, feedbackvaardigheden en regulerende vaardigheden;

 • Het flexibel kunnen toepassen van deze vaardigheden in verschillende contexten, waaronder reële beroepssituaties;

 • Het adequaat kunnen reflecteren op het eigen gedrag en dat van de anderen; en

 • Het kunnen koppelen van theoretische kennis aan leerervaringen ten behoeve van de professionele ontwikkeling.

Vrijstelling

Vrijstellingen voor IBV worden alleen verleend aan studenten die zelf als docent sociale vaardigheden en/of communicatievaardigheden doceren op HBO/WO niveau, met een relevante werkervaring van ten minste 2 jaar, ter grootte van ten minste 0.5 voltijd aanstelling. Overige werkervaring of andere vooropleidingen geven geen aanleiding tot toekennen van een vrijstelling IBV. Indien men meent voor een vrijstelling voor IBV in aanmerking te komen, dient de aanvraag vóór 1 november bij het OSC ingeleverd te zijn.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable
Kijk voor een handzaam rooster op Brightspace.

Bij alle werkgroepen èn hoorcolleges geldt 100% aanwezigheidsplicht. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor andere verplichte vakken, noch voor tentamens. Kies op grond daarvan de onderwijsperiode! Deeltijdstudenten zijn verplicht om in ieder geval de online videoregistratie van de hoorcolleges te bekijken

In blok 4 zal er geen deeltijd groep in de avond plaatsvinden.

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

De beroepsvaardigheden worden aangeleerd in een combinatie van werkvormen:

 • Hoorcolleges met daarin aandacht voor de theoretische achtergronden bij de thema’s van die week en informatie over de toepassing hiervan in reële beroepssituaties

 • Werkgroep bijeenkomsten, waarin de diverse vaardigheden in de groep actief geoefend worden

 • Reflectie- en integratieopdrachten, waarbij observaties en ervaringen gekoppeld worden aan theorie middels Kolbs’ experimenal learning cycle.)

 • Literatuurstudie om kennis actief te kunnen koppelen aan leerervaringen

 • Een tussentijds evaluatiegesprek, waarbij stil gestaan wordt bij de professionele ontwikkeling

 • Het opnemen van 2 diagnosegesprekken om eigen vooruitgang in gespreksvaardigheden te kunnen monitoren en hierop te kunnen reflecteren

 • Rollenspelen t.b.v. gespreksvaardigheden en het geven en ontvangen van feedback

 • Rollenspelen, waarbij besluitvorming en leiding nemen centraal staan

 • Het schrijven van een metareflectie en een mondelinge eindevaluatie: het afsluitend gesprek.

Het tijdspad van de cursus is als volgt: De gehele cursus beslaat 7 weken. In de weken 1 t/m 5 is er iedere week een hoorcollege en twee actieve werkgroepbijeenkomsten van 3 uur. Iedere week is er leeswerk en zijn er schriftelijke reflectie- en integratieopdrachten. In week 1 en week 4 nemen de studenten een diagnosegesprek op om zo de voortgang van de gespreksvaardigheden te kunnen monitoren. Halverwege de cursus is er een individueel tussentijds evaluatiegesprek met de eigen werkgroep begeleider(s). Na week 5 schrijft de student een metareflectie en levert deze in voor het eindgesprek. In de laatste week (week 6 of week 7) is er een afsluitend gesprek met de eigen werkgroep begeleider(s).

Toetsing

In afwijking van andere tweedejaarsvakken, wordt het eindcijfer bepaald aan de hand van beoordeling op drie vaardigheden: gespreksvaardigheden, reflectieve vaardigheden en professionele ontwikkeling. Deze beoordelingen dienen alle drie voldoende te zijn. Halverwege de cursus krijgt de student een tussentijdse beoordeling. Onvoldoende functioneren op één of meerdere van deze drie vaardigheden kan alleen tijdens de resterende looptijd van dit blok worden verbeterd tot een voldoende eindbeoordeling. Een onvoldoende eindbeoordeling kan niet worden herkanst, aangezien het leerproces in een groepscontext moet plaatsvinden en de groep op dat moment reeds opgehouden is te bestaan. De cursus dient dan in zijn geheel te worden overgedaan. De student dient zich opnieuw in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Voldoende deelbeoordelingen blijven niet staan voor het volgende studiejaar.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Brightspace

Uitgebreide informatie over de cursus, de toetsing, een gedeelte van de te bestuderen literatuur, de college slides, de oefeningen die in de werkgroep aan bod zullen komen, de wekelijkse integratieopdrachten, videolinks, online testen e.d., worden via Brightspace aangeboden.

Je wordt voor Brightspace aangemeld door de staf van IBV (je kunt je hier dus niet zelf voor inschrijven).

Literatuur

 • Hoffman, E. (2018). Diversiteitscompetentie. 1e druk.

 • Remmerswaal, J. (2013). Handboek Groepsdynamica. 11de herziene druk (eerdere versies zijn niet bruikbaar)

Contact information

Linda de Voogd (algemene coördinatie, studentzaken zoals vrijstellingen en presentie) l.d.de.voogd@fsw.leidenuniv.nl