Studiegids

nl en

Psychologie en Wetenschap

Vak
2022-2023

IBP students, see Psychology and Science

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus wordt de student de basis van kritisch denken aangeleerd, en bespreken we de klassieke wetenschapsleer, en hoe psychologie zich in de geschiedenis, en nu, als wetenschap ontwikkelt. Hierbij kijken we naar de vraag hoe (wetenschappelijke) kennis tot stand komt, wordt er ruim aandacht besteed aan logica en de verschillende vormen van redeneren die binnen (en buiten) de wetenschap gebruikt worden, de verschillende fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen, en de verschillende manieren waarop mensen elkaar proberen te overtuigen. Er zal ook aandacht worden gegeven aan fraudegevallen in de wetenschap en ethische vraagstukken rond het meedoen met experimenten.

Leerdoelen

  1. Kennis en inzicht in de belangrijkste opvattingen over de aard van wetenschappelijke kennis en hoe wetenschap zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld.
  2. Kennis van de belangrijkste redeneervormen die in de wetenschap en daarbuiten worden gebruikt. Dit is ook voorbereiding op de beroepspraktijk als onderzoeker (en daarbuiten), omdat deze redeneervormen daarin een belangrijke rol spelen.
  3. Vaardigheid in het analyseren en begrijpen van logische redeneringen en de fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen, alsmede vaardigheid in het kunnen herkennen van de verschillende manieren van overreding (overtuiging, retorica). Dit is voorbereiding op de beroepspraktijk als onderzoeker, maar ook voor dagelijkse discussies, waarin omgaan met redeneervormen en het herkennen van drogredenen een toenemend belangrijke rol spelen.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

Acht hoorcolleges van ieder twee uur en vier werkgroep bijeenkomsten van ieder twee uur. Tijdens de colleges wordt de basisstof over wetenschapsleer, logica, drogredenen, retoriek, kritisch denken, en onderzoeksethiek gedoceerd aan de hand van ‘Chapters on Philosophy of Science and Logic’ (wordt gedeeld op Brightspace) en hoofdstukken uit het boek ‘Critical Thinking’ (aan te schaffen door student). Deze stof wordt ook behandeld en geoefend tijdens de werkgroep bijeenkomsten aan de hand van een werkboek met opdrachten. Een werkgroep bestaat uit (maximaal) 24 studenten (twee tutorgroepen) die onder leiding van een docent opdrachten uitvoeren en bespreken. Werkgroepen worden tweewekelijks gegeven in vier bijeenkomsten. Deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Toetsing

De stof wordt getoetst met een multiple choice (MC) tentamen en open vragen die tijdens de werkgroepen moeten worden gemaakt.

De stof voor het MC tentamen en de open vragen tijdens de werkgroepen bestaat uit hoofdstukken uit het studiemateriaal (literatuur), zoals aangegeven door de docent, en uit alle collegestof. Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. De werkgroepbijeenkomsten worden beoordeeld met quizopdrachten (zie het werkboek voor een berekening van het eindcijfer). Het werkgroep-cijfer telt mee in het eindresultaat. Het tentamen telt mee voor 70% en het werkgroep-cijfer voor 30%. Echter, voor beide (MC tentamen en eindresultaat werkgroepen) moet minimaal een 5 als resultaat worden behaald.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Prof. F. van der Velde. Chapters on Philosophy of Science and Logic. Beschikbaar op Brightspace.

Een selectie van hoofdstukken uit:
Moore, B. N. & Parker, R. (2021). Critical Thinking (13th edition). McGraw-Hill ISBN 978-1-260-57069-4.

Contact information

Dr. Z. Sjoerds en Dr. S. Uithol PsychologyAndScience@fsw.leidenuniv.nl