Studiegids

nl en

Cognitieve Psychologie

Vak
2022-2023

IBP students, see Cognitive Psychology

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cognitieve psychologie bestudeert algemeen menselijke functies zoals waarnemen, aandacht, geheugen, taal, denken, beslissen en motoriek. Cognitief psychologen proberen antwoord te geven op vragen als: hoe richten we onze aandacht, hoe herkennen we woorden, hoe onthouden we gebeurtenissen en waarom maken we daar soms fouten in, hoe zetten we gedachten om in spraak, hoe lossen we problemen op en hoe verbeteren wij onze cognitieve vermogens? De doelstelling van het vakgebied is om in goed gecontroleerde experimenten gedrag te meten, te beschrijven en te verklaren.

Leerdoelen

In het inleidende onderwijs wordt kennis en inzicht verschaft over:

  • De belangrijkste theorieën en modellen voor de verschillende cognitieve processen;

  • Methoden om gedragsverschijnselen te observeren en te meten;

  • Toepassingen van de theoretische inzichten in praktische situaties.
    Het experimenteerpracticum heeft de volgende doelen:

  • Kennis van de wijze waarop een wetenschappelijk verslag is opgebouwd;

  • Toepassing van kennis en inzicht;

  • Verkrijgen van praktische vaardigheid in het opzetten, uitvoeren van Cognitief Psychologisch onderzoek en het analyseren en interpreteren van verkregen resultaten.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur en 4 experimenteerpractica van 2 uur.

Het experimenteerpracticum bestaat uit vier bijeenkomsten in PC-zalen, waar demonstraties worden gegeven en gedragsexperimenten worden uitgevoerd, waarvan de verkregen data worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Over één experiment moet bovendien een kort onderzoeksverslag volgens de APA normen worden geschreven. Eerstejaars voltijd studenten worden automatisch ingedeeld in practicumgroepen; andere studenten moeten zich registreren. Voor meer informatie, zie de syllabus en Brightspace. Hoewel één van de vier practicumbijeenkomsten mag worden gemist, wordt studenten sterk aangeraden om alle vier bijeenkomsten aanwezig te zijn: alle stof behandeld in de vier bijeenkomsten is tentamenstof. In geval van bijzondere omstandigheden kan een verzoek worden ingediend om éénmalig van groep te wisselen.

Toetsing

Het vak wordt getoetst met een tentamen (1) een multiple choice tentamen van 40 vragen over het boek van Goldberg & Van Hooff en over de Syllabus CogLab en (2) een kort wetenschappelijk verslag van een experiment. Het eindcijfer is een combinatie van het MC tentamencijfer (70%) en het cijfer voor het verslag (30%). Het cijfer voor het verslag wordt pas geregistreerd als de practicumopdrachten, voldoende zijn afgerond. Het cijfer voor één van beide onderdelen blijft geldig, ook in een eventueel tweede studiejaar.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

  1. Cognitive Psychology, E. Bruce Goldstein, Johanna (Hannie) C. van Hooff, 2nd edition ISBN: 9781473774353 (Published 2021) or 1st edition ISBN: 9781473734524 (Published: 2018)
  2. Cognitive Psychology CogLab Syllabus (verkrijgbaar via Brightspace)

Contact information

Coordinatoren:

Practica: